Bästa hedgefonderna

Bästa hedgefonderna

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Hedgefonder har mindre strikta investeringsregler och förvaltas för att ge absolut avkastning – det vill säga avkastning i både upp- och nedgångar på börsen. Bästa fonderna ger dig en guide till sparande i dessa specialfonder, och listar bästa hedgefonderna just nu.

En hedgefond kan användas för att skydda sig mot stora kapitalförluster vid kraftiga marknadsrörelser. Fondtypen kännetecknas av betydligt friare placeringsregler samt en målsättning att aldrig tappa i värde, utan snarare ge dig som investerare en positiv avkastning oberoende av hur utvecklingen på marknaden ser ut.

Låt oss kika på de hedgefonder som presterat bäst de senaste åren, för att sedan dyka ned i alla detaljer som är bra att känna till om man ska spara i en hedgefond.

Topp 5 bästa hedgefonderna

 1. Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK
 2. PriorNilsson Idea
 3. Elementa
 4. Nordic Cross Bull
 5. Origo Quest 1 C

Topplistan över bästa hedgefonderna är skapad med hjälp av statistik från Avanza. Observera: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande innebär alltid en risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Bästa hedgefond endast sett till värdeutveckling de senaste fem åren är Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK. Fonden är emellertid också den dyraste med en ganska rejäl avgift – men likväl också en av de mest ägda hedgefonderna hos Avanza.

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK

Global hedgefond med 100% inriktning på hälso- och sjukvård, däribland främst medicinsk teknik, vård, läkemedel och bioteknik.

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK förvaltas aktivt och investerar i olika bolag och på olika geografiska marknader i syfte att minska fondens risk. Fonden placerar i både aktier och aktierelaterade värdepapper, och får även använda sig av derivatinstrument, blankning och belåning för att nå absolut avkastning.

Förvaltat kapital uppgår till drygt 7 miljarder SEK och de tre största innehaven finns i Roche Holding AG, Horizon Therapeutics PLC samt Vertex Pharmaceuticals Inc.

Avgift: 6,80% (förvaltningsavgift 2,00%)

Morningstar rating: Saknas

Läs mer om Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK och se fondens värdeutveckling. 

PriorNilsson Idea

PriorNilsson Idea har fokus på den svenska marknaden och investerar enligt en kort/lång strategi – det vill säga köp av värdepapper i kombination med blankning av olika tillgångar.

Enligt fondens villkor får inget enskilt innehav utgöra mer än 30% av fondens totala värde, och den främsta tyngdpunkten ska ligga på Sverige följt av de övriga nordiska marknaderna (globala investeringar är dock tillåtna).

Drygt 76% exponering mot Sverige, med resten fördelat på ett flertal europeiska länder samt USA. PriorNilssons Ideas största innehav finns i Novo Nordisk, H&M, Skanska och Volvo.

Avgift: 3,60% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: Saknas

Läs mer om PriorNilsson Idea och se fondens värdeutveckling. 

Elementa

Svensk hedgefond med fokus på den nordiska marknaden.

Elementa investerar framförallt i små och medelstora bolag, framförallt i aktier men även företagsobligationer förekommer. Absolut avkastning eftersträvas genom både långsiktiga investeringar och blankningar.

Förvaltningen är tungt analysdriven, man satsar på strukturell tillväxt snarare än cyklisk och lägger även stor vikt vid hållbara investeringar för att optimera den långsiktiga avkastningen. Elementa har som mål att ge en avkastning på i snitt +12% över rullande treårsperioder.

Avgift: 1,96% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: Saknas

Läs mer om Elementa och se fondens värdeutveckling.

Nordic Cross Bull

En av de billigare hedgefonderna hos Avanza, som kan liknas vid en indexfond med hävstångseffekt. Nordic Cross Bull strävar efter att ge en avkastning motsvarande 150% av den dagliga förändringen på OMXS30GI.

Detta innebär att fonden ökar 1,5 gånger mer än index och sjunker 1,5 gånger mer än index.

Innehavet är uppbyggt av olika typer av värdepapper samt derivatinstrument och tillgångar i kreditbolag.

Drygt 90% av det totala förvaltade kapitalet om 98 miljoner kronor finns i Sverige varav över 60% finns i OMX Stockholm 30 Index Futures Sep 20. Övriga stora innehav är Atlas Copco, Volvo och Ericsson.

Avgift: 1,23% (förvaltningsavgift 0,95%)

Morningstar rating: Saknas

Läs mer om Nordic Cross Bull och se fondens värdeutveckling. 

Origo Quest 1 C

Ännu en aktiehedgefond med tyngdpunkt på den nordiska marknaden – och då särskilt små och medelstora bolag.

Orgio Quest 1 C förvaltas analysdrivet och långsiktigt med målsättningen att ge en absolut avkastning om 10-15% per år med en investeringhorisont på minst 3-5 år.

Drygt 84% av innehavet finns i Sverige, främst inom industri och sjukvård, och flest aktier ägs för närvarande i Catena, Lindab International och Recipharm.

Avgift: 1,58% (förvaltningsavgift 1,35%)

Morningstar rating: Saknas

Läs mer om Origo Quest 1 C och se fondens värdeutveckling.

Vad är en hedgefond?

En hedgefond definieras varken som aktiefond, indexfond, räntefond eller blandfond utan tillhör istället den egna kategorin specialfonder.

Hedgefonder har friare placeringsregler och villkor än övriga fondkategorier och används för att hedga sig – det vill säga skydda sig – mot stora förluster orsakade av kraftiga marknadsrörelser.

Hedgefonder strävar efter att ge vad som kallas för absolut avkastning, vilket betyder att målsättningen är att gå med vinst vid både upp- och nedgångar på marknaden. För att kunna åstadkomma det innehåller fondernas strategier både köp av aktier och värdepapper, samt blankning och nyttjande av derivatinstrument och belåning.

Vidare betyder ”Hedge” häck på engelska. Det syftar på vad som är meningen med hedgefonder: att skapa ett skydd mot börsnedgångar. Därför har de flesta hedgefondsförvaltare en absolut avkastning som mål. De flesta aktiefonder mäter sig istället mot ett jämförelseindex.

Om det uppstår marknadsoro och världens börser faller kan en vanlig fond skryta om att till exempel ”bara” ha fallit 17 procent medan jämförelseindex föll 20 procent. När en fond har absolut avkastning som mål kan fondförvaltaren sikta på att ha en utveckling på fonden på exempelvis minst 5 procent per år, eller att fonden aldrig ska minska i värde

För att det ska vara möjligt att uppnå en positiv absolut avkastning krävs att fondförvaltaren får friare tyglar. Hedgefondsförvaltare får därför större frihet att välja strategi och kan investera i flera olika slags tillgångar. Förutom aktier kan en hedgefond till exempel köpa derivat, investera i råvaror, spekulera i nedgång – man går kort eller blankar – och investera på olika marknader.

En del hedgefonder har en resultatbaserad förvaltningsavgift. Det kan till exempel finnas en liten grundavgift men med en avkastning på till exempel 20 procent av avkastningen. Ibland använder hedgefonder ”high-watermark”, vilket innebär att ingen fondavgift tas ut under den tid som fonden minskar i värde och tills den når över det tidigare värdet igen.

Varför spara i hedgefonder?

Hedgefonder kan vara ett intressant alternativ om du vill skydda en del av ditt kapital och ha en fond där avkastningen är mer beroende av hur pass skicklig förvaltaren är, snarare än hur utvecklingen på marknaden ter sig.

Givet att hedgefonder är specialfonder med  hög avgift och ofta dålig genomlysning och mindre transparens, bör de inte få utgöra en alltför stor del av fondportföljen. Som komplement och extra krydda till ett i övrigt balanserat innehav kan de däremot passa bra.

Fördelar och nackdelar med hedgefonder

Fördelar

 • Strävar efter att ge positiv avkastning även när marknaden går ned
 • Bidrar med stabilitet i portföljen när det är turbulent på börsen
 • Friare placeringsregler ger fler möjligheter och gör hedgefonder mindre känsliga för prisrörelser inom vissa enskilda segment

Nackdelar

 • Sämre genomlysning och transparens – svårt att hålla koll på fondernas innehav
 • Ofta dyr avgift och högt lägsta investeringsbelopp
 • Fokus på stabilitet och absolut avkastning snarare än högsta möjliga avkastning gör att kraftiga börsuppgångar ofta inte återspeglas i hedgefonder

Hedgefonder kan ha olika hög risk

Precis som risknivån kan variera mellan andra typer av fonder, kan även hedgefonder ha olika hög risk.

Somliga slår i taket på riskskattningsskalan och klassas som 7 av 7 i risknivå, men det finns också alternativ som ligger betydligt lägre än så.

Hur hög risk en hedgefond har beror bland annat på vilka marknader och instrument förvaltaren lägger tyngdpunkten på samt hur pass mycket hen fokuserar på blankning, belåning och derivatinstrument.

Vid val av hedgefond är det således alltid viktigt att titta på de olika alternativens risknivåer och välja en som passar din riskaptit. Läs på noga om varje fond för att kunna fatta ett väl genomtänkt beslut.

Hur börjar man spara i en hedgefond?

Utbudet av hedgefonder är betydligt mindre än utbudet av andra typer av fonder, men både Avanza och Nordnet erbjuder ett antal alternativ.

Köp av andelar i en hedgefond går till på precis samma sätt som vid investering i en aktiefond, indexfond eller räntefond. Du behöver ett depåkonto, ett ISK eller kapitalförsäkring hos till exempel Avanza eller Nordnet, från vilket du enkelt kan göra fondköp via dator eller mobil.

Hedgefondernas utveckling

Det finns mängder med olika slags hedgefonder. Det förekommer trendföljande fonder, fonder med inriktning på ränte- och valutamarknaden, fonder med arbitragehandel och händelsedrivna hedgefonder, bara för att nämna några få. Därför måste du först bestämma dig för vilken slags hedgefond du vill jämföra.

Vissa hedgefonder lägger ut en graf med hur fonden har presterat jämfört med ett vanligt aktieindex, till exempel OMXS30 eller S&P500. För att du ska få en uppfattning om hur hedgefonden utvecklats behöver du dock jämföra den med andra indexfonder. Ett tips är att ta en titt på hedgefundresearch.com, som har ett stort antal jämförelseindex för hedgefonder.

Att tänka på

Bara för att hedgefonder har ett mål om att uppnå positiv absolut avkastning betyder det inte att de faktiskt kommer att lyckas med det. Många hedgefonder går back under vissa perioder.

I starka börstider är det inte heller ovanligt att hedgefonder går sämre än olika aktieindex. Om du har en lång sparhorisont behöver du egentligen inte krångla till det med att försöka hitta bra hedgefonder till din fondportfölj. Det kan då vara smartare att satsa på ett antal billiga indexfonder.

Om du tror att du kan hitta rätt i hedgefondsdjungeln kan du med fördel komplettera fondportföljen med en hedgefond som en gardering mot sämre börstider.

Så hittar du bra hedgefonder

Det krävs ett lite annorlunda tänkesätt kring hedgefonder jämfört med andra fonder. Med cirka 300 hedgefonder som är öppna för svenska småsparare är det inte helt lätt att veta vilken man ska välja.

Det första du bör göra är att bilda dig en uppfattning kring vilken typ av hedgefond du ska spara i. Välj en hedgefond med en investeringsstrategi som du känner dig bekväm med. Vill du spara i en fond som går lång och kort i olika bolag? Vill du att fonden ska vara händelsedriven? Är du intresserad av räntearbitrage?

Kanske en hedgefond som fokuserar på valutahandel kan vara ett sätt att diversifiera fondportföljen på?

När du väl har hittat en kategori som du känner dig bekväm med är det dags att hitta en duktig förvaltare. Eftersom fondförvaltaren har en viktig roll att förvalta hedgefonden aktivt kan det vara viktigare att hitta rätt förvaltare istället för att hitta den billigaste fonden.

Med det sagt får du gärna försöka att ändå hålla fondavgifterna nere så mycket som möjligt. Det generella fondtipset för fonder är annars att prioritera fonder med låg avgift. Snittavgiften bland hedgefonder som är öppna för svenska småsparare ligger på knappt 1,6 procent.

Hedgefonder vs vanliga fonder – definition av skillnader

Summa summarum skiljer sig hedgefonder från vanliga fonder på följande sätt:

 • Alltid positiva avkastningsmål oavsett marknadsutveckling
 • Tar både korta och långa positioner – investerar och blankar
 • Utvecklingen är mer beroende av förvaltaren än marknaden eftersom förvaltaren med de friare placeringsreglerna förväntas parera marknadsrörelser som annars påverkar vanliga fonder
 • Friare placeringsregler – får handla med hävstång, på olika marknader, inom olika segment o s v
 • Andelar kan köpas och säljas mer sällan – hedgefonder kan på grund av portföljens komplicerade sammansättning sällan handlas dagligen som andra fonder. Ofta gäller månads- eller kvartalsvis.

Vill du dyka ned i fler guider om andra fondkategorier? Här på Bästa Fonderna hittar du en mängd information om fondsparande i allmänhet samt guider till bland annat bästa indexfonderna, bästa läkemedelsfonder, bästa Indienfond och ett flertal andra spännande fondkategorier.

Här kan du läsa mer om hedgefonder.

Share this post