Bästa läkemedelsfonder

Bästa Läkemedelsfonder – Här hittar du läkemedelsfonderna att satsa på

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Marknadens bästa läkemedelsfonder investerar framgångsrikt i bolag verksamma inom forskning och utveckling av läkemedel – en bransch som stadigt uppvisar en positiv strukturell tillväxt i takt med att människor generellt sett lever allt längre.

Genom att inkludera en läkemedelsfond i din sparportfölj har du möjlighet att i framtiden dra nytta av den ständigt ökande efterfrågan på läkemedel – och potentiellt skörda en bra avkastning.

Högre levnadsstandard och bättre sjukvård är ur många hänseenden givetvis positivt – men det leder också till ökad förekomst av välfärdssjukdomar som övervikt och diabetes samt åldersrelaterade hälsobesvär.

Ökad förekomst av sjukdomar betyder ökad efterfrågan på läkemedel, varför många internationella läkemedelsbolag har gått starkt under lång tid och kan förväntas göra det även framöver.

En läkemedelsfond ger dig som privatsparare chans att ta del av framtida värdeutvecklingar i läkemedelsbranschen – med bättre riskspridning och bredare exponering än vad du får med aktier.

Nedan följer en lista över sju av marknadens bästa läkemedelsfonder, följt av en komplett guide med allt du behöver veta för att börja investera i läkemedelsfonder.

Bästa läkemedelsfonderna – Topp 7

 1. Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)
 2. BGF World Healthscience A2 USD
 3. DNB Health Care A
 4. Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR
 5. Swedbank Robur Medica
 6. JPM Global Healthcare A (acc) USD
 7. SEB Läkemedelsfond

Källa: Avanza. Observera: Historisk avkastning är ingen garanti för likvärdig framtida avkastning. Fondsparande är alltid förenat med ett ekonomiskt risktagande och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Bästa läkemedelsfond sett till genomsnittlig avkastning över senaste femårsperiod är Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK). Den är dessutom en av de billigare läkemedelsfonderna med en avgift på 1,58%.

Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)

Nummer ett bland läkemedelsfonder – liksom den mest populära bland Avanzas ägare.

Handelsbanken Hälsovård Tema är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag verksamma inom bioteknik, medicinteknik, läkemedel och andra för hälsovårdsbranschen relevanta områden.

Drygt 60% av exponeringen är mot USA, följt av bland andra Schweiz, Sverige, Danmark och Japan. Fondens största aktieinnehav finns i UnitedHealth Group Inc, Roche Holding AG Dividend Right Cert. samt Johnson & Johnson. 

Avgift: 1,58% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Handelsbanken Hälsovård Tema och se fondens värdeutveckling. 

BGF World Healthscience A2 USD

Amerikansk läkemedelsfond under vingarna av fondbolaget BlackRock, med inriktning på både läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

BGF World Healthscience har högre avgift och färre ägare än Handelsbanken Hälsovård Tema, men har likväl också bjudit på en fin utveckling över både ett år, fem år och tio år.

Närmare 70% av innehavet finns i amerikanska bolag, med resten fördelat på ett antal europeiska länder samt Australien, Kina och Japan. Största aktieposter finns i UnitedHealth Group Inc, Abbott Laboratories, Roche Holding AG Dividend Right Cert. samt Johnson & Johnson. 

Avgift: 2,17% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om BGF World Healthscience och se fondens värdeutveckling.

DNB Health Care A

Populär fond som huvudsakligen placerar kapital i företag verksamma inom läkemedel, bioteknik, medicinteknik samt annat inom hälso- och sjukvårdsbranschen.

Fonden eftersträvar god riskspridning och långsiktig kapitaltillväxt genom att att investera i ledande branschbolag listade på marknader i Asien, USA och Europa.

Störst exponering är även här mot USA, med flest aktier i det franska företaget Sanofi SA. Betydande innehav finns också i Regeneron Pharmaceuticals Inc samt Abbvie Inc.

Förvaltat kapital uppgår till drygt 4 miljarder kronor.

Avgift: 1,75% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om DNB Health Care A och se fondens värdeutveckling. 

Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR

Global läkemedelsfond som investerar i läkemedels- och hälsovårdsföretag över hela världen.

Fidelity Global Health har vanligen mellan 70-90 aktier i portföljen, och fonden investerar utan begränsningar gällande företagens storlek och börsvärde.

Drygt 60% exponering mot USA, följt av bland annat Schweiz, Storbritannien och Australien. I UnitedHealth Group Inc, Thermo Fisher Scientific Inc samt Roche Holding AG Dividend Right Cert. finns fondens största innehav av det totalt förvaltade kapitalet om knappt 12 miljarder SEK.

Avgift: 2,90% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR och se fondens värdeutveckling. 

Swedbank Robur Medica

Swedbank Robur Medica är en av de billigare läkemedelsfonderna på marknaden, varför den också är populär och har jämförelsevis många ägare.

Fonden investerar i bolag verksamma inom hälsovårdsindustrin – såsom läkemedelsbolag, medicinsk-tekniska bolag, företag inom bioteknik och serviceföretag med inriktning på sjukvård.

Liknande procentuell exponering som övriga fonder på listan – där USA representerar största marknaden, följt av Storbritannien och Sverige. Fondens största aktieinnehav finns i UnitedHealth Group Inc, Roche Holding AG Dividend Right Cert. och Merck & Co Inc.

Avgift: 1,43% (förvaltningsavgift 1,25%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om Swedbank Robur Medica och se fondens värdeutveckling. 

JPM Global Healthcare A (acc) USD

Läkemedelsofond från JP Morgan som investerar globalt men har tyngdpunkt på USA (drygt 78% av innehavet finns i USA). Bra värdeutveckling sett över både 1 år, 5 år och 10 år.

JPM Global Healthcare köper aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som bedriver verksamhet inom bioteknik, medicin- och hälsovårdsteknik samt läkemedelsteknik. En av de större läkemedelsfonderna på marknaden, med drygt 28 miljarder i förvaltat kapital.

Huvudsakliga aktieinnehaven finns i UnitedHealth Group Inc, Roche Holding AG Dividend Right Cert., Thermo Fischer Scientific Inc samt Johnson & Johnson.

Avgift: 1,95% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om JPM Global Healthcare A och se fondens värdeutveckling. 

SEB Läkemedelsfond

Svensk läkemedelsfond med huvudsaklig exponering mot USA – strax över 70% – men som investerar globalt i bio- och medicintekniska företag samt serviceföretag med inriktning hälsovårdsindustrin.

SEB Läkemedelsfond förvaltar närmare 12 miljarder SEK i kapital, av vilka de största innehaven finns i UnitedHealth Group Inc, Roche Holding AG Dividend Right Cert samt Merck & Co Inc (omkring 5% i vardera).

Avgift: 1,58% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om SEB Läkemedelsfond och se fondens värdeutveckling. 

Vad är en läkemedelsfond?

En läkemedelsfond är en branschfond med inriktning på bolag verksamma inom hälso- och sjukvårdsindustrin – till exempel bolag som forskar om och utvecklar bioteknik, medicinteknik och läkemedel. Många fonder inkluderar även serviceföretag med inriktning på hälsovårdsindustrin.

Läkemedelsfonder är i regel aktivt förvaltade aktiefonder med globalt fokus, även om många har tyngdpunkt på den amerikanska marknaden eftersom flera av branschens största aktörer finns där.

Investeringsmässigt brukar läkemedelsfonder kallas för defensiva investeringsalternativ eftersom såväl läkemedelsindustrin som hälsovårdsindustrin i allmänhet inte påverkas av konjunktursförändringar.

Fonderna erbjuder icke-cyklisk stabil tillväxt eftersom människor behöver lika mycket vård och mediciner oavsett om det råder högkonjunktur eller lågkonjunktur. Aktier i läkemedelsbolag tenderar således bli mer attraktiva för investerare i sämre börstider.

Därför kan en läkemedelsfond vara värdefull

I enlighet med andra snäva branschfonder lämpar sig läkemedelsfonder bäst som ett komplement eller krydda till ett övrigt diversifierat innehav, snarare än som grund i portföljen.

Som nämndes ovan är företag inom hälso- och sjukvårdsindustrin – däribland läkemedelsbolag – att anse som defensiva investeringsmöjligheter. En trygg, stabil sektor att vända sig till när det blåser.

Genom att inkludera en läkemedelsfond i din portfölj får du exponering mot underliggande tillgångar med strukturell tillväxt okänslig för svängningar i konjunkturen.

Hälso- och sjukvård i olika former behövs alltid – oavsett ekonomiskt läge i världen – och i takt med att befolkningen blir allt äldre och förekomsten av både välfärds- och åldersrelaterade sjukdomar ökar, ökar också efterfrågan på läkemedel.

I frågan om fond kontra egna aktier gäller samma för- och nackdelar som inom andra branscher och sektorer.

Med aktier får du rösträtt, chans till direktutdelning och en högre förväntad avkastning – men det innebär också ett stort eget ansvar för förvaltning och insyn på marknaden.

Med en läkemedelsfond får du bredare exponering mot fler företag, bättre riskspridning och en professionell förvaltare som ombesörjer placeringarna åt dig i utbyte mot en avgift.

Avkastningsnivån är lite lägre för fonder än med aktier och professionell förvaltning kostar (i snitt omkring 1,50% per år), men saknar man tid, kunskap och intresse för aktier är fonder ett utmärkt val.

Vilka risker finns med att investera i läkemedel?

Läkemedelsfonder har samma generella risker som fonder överlag, men utöver det finns också vissa branschspecifika risker man som potentiell investerare bör känna till.

Höga forskningskostnader är ett stort aber för företag verksamma inom läkemedelsutveckling.

Givet branschens natur och det faktum att litet misstag kan få fatala konsekvenser, krävs förstås att omfattande forskning, tester och revideringar görs innan någon produkt kan nå marknaden och börja generera intäkter.

Vidare riskerar också företag som varit först med ett läkemedel och haft patent på det att tappa intäkter när patentet går ut och billigare kopior ges tillåtelse att släppas på marknaden.

Ett läkemedelspatent är vanligen giltigt i 20 år. Därefter öppnas marknaden fri för konkurrenter och en prispress på annars lukrativa läkemedel kan uppstå.

Sist men inte minst finns förstås också en risk för att ett lanserat läkemedel måste dras tillbaka. Allvarliga biverkningar som inte upptäckts under utvecklingsstadiet kan bli skäl för ett förbud som ger både stora förluster och dålig publicitet för det ansvariga företaget.

Vilka läkemedelsbolag ingår ofta i läkemedelsfonder?

Läkemedelsfonder har placeringar i många olika bolag, både läkemedelsbolag och företag som sysslar med annan verksamhet inom hälso- och sjukvårdsindustrin. Många har sina största aktieinnehav i branschledande företag som:

Johnson & Johnson: Globalt företag tillika ett av världens största inom forskning och utveckling av hälsovårdsproduker. Johnson & Johnson äger varumärken som Nicorette, Listerin och Neutrogena.

Pfizer: Världens största läkemedelstillverkare, som 2003 även förvärvade Pharmacia och då blev störst både sett till marknadsandelar och omsättning. Pfizer äger bland annat varumärkena Zoloft, Lyrica, Viagra, Xanor och Sobril.

AstraZeneca: Svenskt-brittiskt läkemedelsföretag med produkter tillgängliga i över 100 länder världen över. AstraZeneca bildades 1999 då svenska Astra och brittiska Zeneca fusionerades och bildade en ny, mäktig aktör inom läkemedelsindustrin.

Några av AstraZenecas mest kända varumärken är Losec, Crestor och Nexium.

Roche: Schweiziskt läkemedelsbolag med över 100 år på nacken. En av branschens ledande aktörer inom både läkemedel och bioteknik, med kända läkemedel som RoAccutan och Diazepam under vingarna.

Merck: Merck är ett amerikanskt-kanadensiskt läkemedels- och bioteknikföretag framstående inom forskning, utveckling och distribuering av mediciner och biomedicinsk utrustning. Merck är bland annat ansvariga för att ha tagit fram Meglumin, PVA och Elix.

NovoNordisk:  Danskt företag framförallt framgångsrikt inom forskning kring diabetes och utveckling av läkemedel för behandling av diabetes. NovoNordisk är mest kända för produkten Tresiba.

Abbvie: Svenskt biopharmaföretag på stark frammarsch. Abbvies verksamhet är främst fokuserad på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar, och äger bland annat varumärkena Forene, Humira och Norvir.

Mest populära läkemedelsfonder

Svenska och nordiska läkemedelsfonder ligger i topp bland svenska sparare hos Avanza, av vilka följande fem fonder är mest populära med flest ägare:

 1. Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)
 2. DNB Health Care A
 3. C WorldWide Healthcare Select 1A
 4. SEB Läkemedelsfond
 5. Swedbank Robur Medica

Tänk på att topplistor likt denna och den över bästa läkemedelsfonder längre upp i texten kan fungera utmärkt som inspiration när du ska välja, men att det alltid är viktigt att göra en egen bedömning.

De alternativ som är bästa läkemedelsfonder att investera i för en person, behöver inte nödvändigtvis vara de mest optimala för dig. Analysera, bedöm och välj alltid fond utifrån din egen riskaptit, egna investeringsmål och vad du själv tror på.

Fördelar och nackdelar med läkemedelsfonder

Summa summarum – vad är positivt respektive mindre postivt med läkemedelsfonder?

Fördelar

 • Läkemedelsbranschen har icke-cyklisk strukturell tillväxt okänslig för konjunktursförändringar
 • Stabil efterfrågan – människor kommer alltid behöva sjukvård och läkemedel
 • Bra branschinriktning att diversifiera portföljen med

Nackdelar

 • Läkemedelsutveckling kräver mycket forskning som kostar mycket pengar
 • Risk för prispress och förlorade intäkter när patent löper ut
 • Risk för förlorade intäkter om ett läkemedel måste dras tillbaka och förbjudas

Vill du lära dig mer om även andra fondkategorier? Ta del av våra informativa artiklar och guider direkt här på bästa-fonderna.se

 

Share this post