Bästa Asienfonder 2020

Bästa Asienfonder 2023

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Fyra av världens fem snabbast växande länder återfinns i Asien, liksom drygt 50% av den totala världsekonomin. Ett innehav i någon av marknadens bästa Asienfonder torde således vara ett givet val för alla som sparar långsiktigt, och som önskar såväl en bra diversifiering som bra tillväxtmöjligheter. 

Asien har länge legat i täten när det kommer till världens ekonomiska tillväxt, och ser så ut att fortsätta göra under åtminstone de närmast kommande decennierna. Här finns över hälften av jordens befolkning, en starkt driven konsumtionskraft och världens just nu snabbast växande medelklass. 

För att investera i utländska företag kan det vara en bra idé att vända sig till fondförvaltare eftersom det kan vara svårt och tidskrävande att själv läsa in sig på företag som rapporterar på främmande språk och har andra kulturella bakgrunder än vad företagen på Stockholmsbörsen har.

Att inkludera en viss andel Asienfonder i sin portfölj är ett smidigt och bekvämt sätt att ta del av utvecklingen i regionen, utan att själv behöva ombesörja förvaltningen av de olika värdepapper som ingår. Men vilka är fonderna man ska satsa på – och varför? Bästa fonderna ger dig en stor guide till allt som är värt att känna till om Asienfonder och hur man kan tänka vid val av placering – givetvis komplett med en lista över de bästa Asienfonderna. 

Bästa Asienfonder i år hos Avanza 

 1. MS INVF Asia Opportunity A
 2. Barings Asia Growth ClassA USD Inc
 3. Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD
 4. Nordea Asian Stars A SEK
 5. UBS (Lux) ES As Smlr Coms (USD) P-ac
 6. Swedbank Robur Asienfond
 7. Invesco Asia Opportunities Eq A USD Ac

Överlägset bäst utveckling i år har MS INVF Asia Opportunity A haft, vilken hittills uppvisar ett resultat på +32,68% – trots ett minst sagt tufft börsår. Fonden är relativt nylanserad, varför någon femårsstatisk ännu inte finns tillgänglig. Bäst utveckling de senaste fem åren står istället Nordea Asian Stars A SEK för – med en tillväxt på +109,85%.

Listan hämtad från Avanza. Observera att placering i fonder alltid innebär ett ekonomiskt risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Mest populära Asienfonderna – flest ägare hos Avanza

 1. Swedbank Robur Access Asien
 2. CS (Lux) Asia Local Currency Bd B USD
 3. AMF Aktiefond Asien Stilla havet
 4. MS INVF Asia Opportunity A
 5. Swedbank Robur Asienfond

Den mest populära Asienfonden sett till antal ägare hos Avanza är Swedbank Robur Access Asien, vilken innehas av närmare 70 000 privatsparare. Det kan jämföras med den näst mest populära fonden – Carnegie Asia A – som endast har drygt 12 000 ägare så här långt. Total fondavgift ligger på förmånliga 0,35% – av vilken förvaltningsavgiften utgör 0,20%. Fonden är således den billigaste Asienfonden i år, vilket förstås bidrar till dess popularitet bland småsparare.

Rent generellt kan sägas att många Asienfonder tenderar att ha ganska dyra avgifter, varför det många av de populäraste alternativen har gemensamt är just lägre avgifter. 

Bäst presterande Asienfonden – MS INVF Asia Opportunity A  

MS INVF Asia Opportunity A toppar listan över bäst presterande Asienfonder hos Avanza, sett till värdeutveckling det senaste året. Fonden startades 2016, har erhållit ett femstjärnigt betyg hos Morningstar och ägs i dagsläget av närmare 6000 personer hos Avanza. Detta trots den något dyrare avgiften, som ligger på 2,26% varav förvaltningsavgift 1,60%.

MS INVF Asia Opportunity A är en aktivt förvaltad aktiefond vilken investerar i undervärderade, hållbara bolag på de asiatiska marknaderna – undantaget Japan. Störst exponering finns mot Kina där närmare 70% av innehavet ligger, följt av Indien och Taiwan. Huvudsakliga branscher är handel och konsumtion samt finans, och de största placeringarna finns i Meituan Dianping, TAL Education Group, HDFC Bank Ltd samt Alibaba Group Holding Ltd. 

Mer detaljer om fonden, dess investeringspolicy och hur du handlar finns här.

Barings Asia Growth ClassA USD Inc

Stabil fond med placeringar i bland annat Kina, Hongkong, Indien, Malaysia, Thailand, Korea, Filippinerna och Singapore. Mest representerade branscher är teknik, handel och finans. Femstjärnigt betyg av Morningstar och en mycket positiv avkastning på +108,76% de senaste fem åren – dock med en dyrare avgift per år om hela 3,23%. 

Läs mer om fonden här.

Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

Aktiefond med exponering mot Asien exklusive Japan. Största innehaven finns i Kina och Taiwan, med 35,44% respektive 31,88% av det totala kapitalet. Fonden är inriktad på små och medelstora bolag inom främst teknik och sjukvård, och har haft en värdeutveckling om 77,96% de senaste 5 åren. Fem stjärnor hos Morningstar, avgift 3,16%.

Läs mer om fonden här.

Nordea Asian Stars A SEK

Aktivt förvaltad aktiefond som placerar på de asiatiska marknaderna (ej Japan), av vilka Kina, Indien, Taiwan och Sydkorea är mest representerade. Fonden gör ansvarsfulla investeringar i bolag som bedöms ha bra tillväxtpotential, och är den Asienfond som utvecklats bäst under de senaste fem åren; +109,85%. Lägre avgift än många andra (1,90%) och 5/5 stjärnor hos Morningstar. 

Läs mer om fonden här.

UBS (Lux) ES As Smlr Coms (USD) P-ac

Stabil aktiefond som förvaltas av samma personer sedan 2012, vilket kan ses som en viktig kvalitetsindikator. Huvudsaklig exponering mot Kina, Taiwan och Sydkorea i branscher som cyklisk konsumtion, teknik och industri och företrädesvis i små och medelstora bolag där flexibilitet och innovation är utmärkande. Värdeutveckling +84,79% på fem år, fem stjärnor hos Morningstar och en medelhög avgift på 2,40%. 

Läs mer om fonden här.

Swedbank Robur Asienfond

Populär Asienfond med bred exponering mot såväl de största som de lite mindre asiatiska marknaderna (exklusive Japan). Förvaltas sedan 2006 framgångsrikt av Veronica Wu och har långsiktiga placeringar inom framförallt teknik, kommunikation, finans och cyklisk konsumtion. Något lägre avgift – 1,64% – och 4 av 5 stjärnor hos Morningstar.

Läs mer om fonden här.

Invesco Asia Opportunities Eq A USD A

Invesco Asia Opportunities Eq A USD Ac köper aktier i främst asiatiska bolag (även om en mycket liten andel av innehavet återfinns i USA) av både större, medel och mindre storlek. Exponering mot främst Kina, Taiwan, Hongkong, Sydkorea och Indien med övervägande fokus på handel och kommunikation. Fyrstjärnigt fondbetyg, och en avgift i det dyrare spannet på 2,83%.

Läs mer om fonden här

Olika typer av Asienfonder

Asienfonder har ett brett spann och kan såväl inkludera som exkludera olika marknader och olika branscher. Utifrån vilka geografiska marknader fonderna riktar sig mot kan de delas in i följande tre kategorier:

Asienfonder exklusive Japan: Det här är den vanligaste kategorin av Asienfonder, i vilken stora asiatiska marknader som Kina, Hongkong, Sydkorea, Taiwan och Singapore är mest representerade – men Japan är helt exkluderat. För placeringar på den japanska marknaden finns istället särskilda Japanfonder. Japan ingår även i många globalfonder, och har relativt stor del på det globala indexet MSCI Emerging Markets – vilket också är anledningen till varför landet exkluderas ur Asienfonder.

Exponering mot Indien förekommer i en del breda Asienfonder, men är än så länge inte lika vanligt, trots att landet nu står för en av världens snabbaste ekonomiska tillväxter. 

ASEAN-fonder: Fonder som enbart satsar på investeringar i det sydostasiatiska frihandelsområdet ASEAN, inom vilket tio små och medelstora ekonomier ingår – däribland Thailand, Malaysia, Brunei, Vietnam, Laos och Filippinerna. Asiens största ekonomier finns inte representerade, varför placeringar i ASEAN-fonder kan vara ett intressant komplement till de vanliga Asienfonderna om man tror på en särskilt bra utveckling på de lite mindre marknaderna. 

Asien/Australien exklusive Japan: Fonder med exponering mot både de asiatiska marknaderna (undantaget Japan) och den australiensiska marknaden. Dessa fonder benämns ofta som Asia Pacific-fonder.

Vidare finns förstås underkategorier till ovanstående huvudkategorier, inom vilka man hittar fonder som riktar in sig på olika branscher, små och medelstora bolag, bolag med miljö- och hållbarhetspolicys och så vidare. 

Hur investerar Asienfonder?

Traditionellt sett har de flesta Asienfonder inriktat sig på att handla med japanska och australienska värdepapper och jämförelseindex har ofta varit några av de tungvägande asiatiska. Detta, i kombination med de inslag från de fyra tigrarna Sydkorea, Taiwan, Hong Kong samt Singapore utgjorde länge ryggraden i Asien nischade fondförvaltares portföljer.

Men i takt med att Kina har öppnat upp sin inhemska marknad för utländska investerare återfinns även kinesiska aktier och andra värdepapper i Asienfondernas portföljer.

De fördelar en investerare kan förvänta sig att tillgodoräkna sig genom att ha Asienfonder i sin portfölj är att valutarisken sprids över flera marknader samtidigt som den demografiska utsikten är gynnsam i de länder där Asienfonder investerar.

Du kan dessutom ta del av den speciella kunskapen som fondförvaltarna besitter rörande dessa marknader där fonden investerar. Därutöver tillkommer en minskad känslighet för makroekonomisk instabilitet som följd av den ökade geografiska spridningen. De bästa fonderna bland Asienfonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Asienfonder vs Kinafonder – bredare exponering, bättre möjligheter

Kina är Asiens största ekonomi liksom den marknad som spås gå om USA som världens största ekonomi inom en snar framtid. Det i kombination med att de flesta Asienfonder har överlägset störst exponering mot just Kina, kan göra att många ställer sig frågan varför man då inte lika gärna kan satsa på renodlade Kinafonder istället för fonder med exponering mot fler asiatiska marknader. Och svaret är just – exponering

Kina må ha en mycket stark ekonomisk tillväxt, men det är inte det enda asiatiska landet med framgångsrika globala företag. Genom att enbart satsa på Kinafonder går man som investerare miste om bolag som exempelvis Samsung, LG Electronics, Kia Motors, Taiwan Semiconductor, Wilmar International coh Siam Commercial Bank – för att bara nämna några.

Asien som region är de facto på frammarsch, varför en bred Asienfond med exponering mot flera marknader ökar chanserna till bra avkastning. 

Värdefullt komplement till övriga innehav

Asienfonder ger som nämnts bred exponering mot en av världens största och mest expansiva regioner sett till såväl befolkningsmängd som ekonomisk tillväxt. Tack vare att en övervägande del av dessa fonder har en generös spridning mot ett flertal marknader och branscher, räcker det oftast gott och väl med att inkludera en Asienfond i sin portfölj för att få ett bra komplement till sitt övriga innehav och således en bättre diversifiering. 

Bredare spridning ger minskad valutarisk

Placeringar i utländska värdepapper innebär alltid en risk och då framförallt valutarisk där negativa (men även positiva) kursutvecklingar kan få betydande effekt för värdet på ens innehav – såvida man inte har valt en valutasäkrad fond. 

Det faktum att innehavet i en Asienfond är fördelat på flera olika asiatiska marknader utgör en viktig fördel, eftersom det betyder att även valutarisken är fördelad på olika marknader. Ju bredare spridning, desto mindre är risken att makroekonomisk instabilitet och svaghet hos en eller ett par valutor får stora konsekvenser för innehavet som helhet. 

Så börjar du spara i Asienfonder

Asienfonder passar dig som vill öka din geografiska exponering och som tror på en fortsatt stark utveckling i den asiatiska regionen – såväl bland de större ekonomierna, som i mindre utvecklingsländer. Enklaste sättet att komma igång med placeringar i Asienfonder är via traditionella banker alternativt etablerade nätmäklare som Avanza och Nordnet

Är du ny och oerfaren kan topplistor och tips om olika Asienfonder vara till hjälp, men tänk på att alltid göra din egen riskbedömning och att välja fonder som passar din sparhorisont och som går i linje med dina ekonomiska förutsättningar. 

Här kan du läsa mer Asienfonder.

 

Share this post