bästa aktiefonderna

De bästa Aktiefonderna 2023

Last Updated on april 12, 2024 by admin

För investerare som önskar placera sina tillgångar i aktier men som inte har tiden eller intresset att själv sköta efterforskning och förvaltning kan en aktiefond vara ett intressant alternativ. Bästa fonderna listar allt du behöver veta om aktiefonder – plus en topplista med de bästa aktiefonderna 2022. 

Bredare exponering, lägre risk samt enklare att spara i än aktier – plus tryggheten med professionell förvaltning. Aktiefonder har många fördelar som gör de till utmärkta sparalternativ för investerare som inte själva har tiden, intresset eller kunskapen som krävs för att lyckas med egna aktier.

Men hur kommer man igång med aktiefonder om man sedan tidigare är obekant med den typen av sparande? Vilka fonder är de bästa aktiefonderna 2021 – och vad är bra att tänka på när man investerar i aktiefonder? Allt det och lite till får du svar på i denna artikel.

Låt oss börja med att kicka igång inspirationen och lista några av de bästa aktiefonderna 2021 sett till värdeutveckling under de senaste fem åren.

Bästa aktiefonderna 2021 – topp 25

Aktiefond Utvecking 1 år Utveckling 5 år
BGF World Technology A2 USD 66,93% 330,88%
JPM US Technology A (acc) USD 68,12% 328,84%
Swedbank Robur Ny Teknik A 82,32% 315,66%
MS INVF US Growth A 103,81% 307,38%
Franklin Technology A Acc USD 45,93% 242,27%
Öhman Global Growth 56,72% 231,68%
MS INVF Global Advantage A 74,63% 226,18%
Swedbank Robur Technology A 36,26% 221,15%
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR 25,65% 207,34%
MS INVF US Advantage A 61,15% 206,88%
Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD 25,69% 198,96%
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 100,82% 197,26%
UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) P acc 26,90% 194,34%
UBS(Lux) Invm CHN A Opp USD P Acc USD 19,55% 183,22%
MS INVF Global Opportunity A 183,22% 182,26%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD 24,16% 176,74%
Enter Småbolagsfond A 62,75% 172,61%
SEB Sverigefond Småbolag C/R 25,64% 168,90%
Skandia Time Global 13,22% 168,76%
Länsförsäkringar Småbolag Sverige A 38,75% 165,15%
JPM China A (dist) USD 45,02% 163,63%
BGF World Mining A2 USD 19,16% 162,31%
AS SICAV I Global Inno Eq S Acc USD 32,55% 159,18%
Lannebo Teknik 29,85% 157,42%
Lancelot Avalon A 54,01% 156,55%

Ovanstående lista tar endast hänsyn till historisk avkastning det senaste året samt de senaste fem åren, ej avgifter eller andra variabler. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, aktiefonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital. 

Listan innehåller affiliatelänkar till Avanza. Lista hämtad 20201223.

Vad är en aktiefond?

En aktiefond är, precis som benämningen avslöjar, en fond som investerar i aktier. En fond är i sin tur en samling av olika värdepapper – en portfölj – i vilken investerare kan köpa andelar.

Eftersom en aktiefond bara innehåller aktier innebär det att volatiliteten i denna typ av fonder i allmänhet är högre än i en räntefond. Detta som ett resultat av att aktier är mer riskfyllda investeringar än räntebärande värdepapper (exempelvis statsobligationer).

Den högre volatiliteten kan emellertid vara gynnsam för investerare som har en större aptit för risk och hoppas få hög avkastning på sitt investerade kapital.

Förutom aktiefonder finns också andra typer av fonder; till exempel räntefonder som endast investerar i räntebärande värdepapper, så kallade hedgefonder samt så kallade blandfonder som investerar i både aktier och räntepapper.

Aktiefonder drivs av fondbolag, vilka i sin tur exempelvis kan vara försäkringsbolag, pensionsbolag eller banker, och varje fond ansvaras för av en eller flera professionella fondförvaltare. En fondförvaltares uppgift är att hitta köpvärda aktier, investera och fördela inne havet i fonden på ett sådant sätt att maximal avkastning uppnås.

När man investerar pengar i en aktiefond blir man ägare till fondandelar, till skillnad från när man investerar i egna aktier och istället blir aktieägare. Som andelsägare i en fond äger man indirekt de aktier som ingår i fonden, men man har ingen rösträtt och man har inte rätt till utdelning på samma sätt som när man äger egna aktier.

Eventuella utdelningar från de aktier som fonden investerar i tillfaller själva fonden, vilken i sin tur som regel återinvesterar pengarna i syfte att på sikt kunna öka avkastningen till fondägarna ytterligare.

Aktiefonder regleras av lagen om värdepappersfonder

I svensk lagstiftning finns bestämmelser som bland annat reglerar vad en fond får och inte får innehålla samt hur fördelningen i en fond ska se ut. Dessa bestämmelser finns till i syfte att skydda investerarnas intressen.

Vanliga aktiefonder omfattas av lagen om värdepappersfonder, vilken bland annat säger att ett enskilt innehav – det vill säga en enskild aktie – inte får utgöra mer än 5% av fondens totala värde, alternativt maximalt 10% av fondens värde så länge alla aktier som utgör 10% inte sammanlagt överskrider mer än 40% av fondens totalvärde.

Vidare får det totala antalet aktier i en aktiefond inte understiga 16 stycken (4 x 10%-aktier plus 12 x 5%-aktier). En fond som endast innehåller aktier om max 5% vardera får förstås fler innehav än sexton.

Denna allokeringsregel finns till för att undvika en ojämn fördelning där endast ett eller ett par olika bolag utgör merparten av en aktiefonds värde.

Räntefonder, som endast investerar i räntebärande värdepapper med betydligt lägre risk än aktier, får ha färre innehav än aktiefonder eftersom andelen säkra instrument får utgöra mer än 10% vardera av totalinnehållet. “Säkra instrument” kan till exempel vara svenska statsobligationer.

Lästips: Bästa räntefonderna – Hur hittar man en bra räntefond?

Vilka olika typer av aktiefonder finns det?

Inom kategorin aktiefonder finns ett stort antal underkatgorier – det vill säga en mängd olika typer av aktiefonder.

Aktiefonder kan dels investera i olika typer av bolag – små, stora eller medelstora – och dels i olika marknader, inom olika branscher, med olika fokus på hållbarhet och så vidare.

Varje enskild fondkategori har förutom det övergripande regelverk som bestäms av lagen om värdepappersfonder, även specifika ramar för just deras investeringsområde.

Följande är exempel på vanliga fondkategorier inom huvudkategorin aktiefonder:

Globalfonder

Globalfonder investerar i aktier i hela världen och är således den typ av fond som ger absolut bredast exponering och bäst riskspridning. I de flesta globalfonder är USA den dominerande marknaden, helt enkelt för att landet utgör över hälften av totala världsindex.

Exponeringen mot USA kan vara allt mellan 40-70%, men därutöver kan det se väldigt olika ut mellan olika globalfonder. Kina och Taiwan är ofta stora marknader, liksom stora europeiska ekonomier som Storbritannien, Tyskland och Schweiz.

Vidare kan olika globala aktiefonder också ha olika inriktning; somliga kan exempelvis ha fokus på Large- och Mid Cap-bolag, en del på bolag som uppfyller vissa kriterier för hållbarhet och etiska frågor och andra på globala investmentbolag eller tillväxtbolag.

Exempel på tre populära globalfonder hos Avanza:

Regionfonder

Regionfonder är sådana aktiefonder som investerar i vissa specifika regioner – till exempel Asien, Europa eller Nordamerika. De är alltså mindre breda än globalfonder, men bredare än landsfonder.

En europeisk aktiefond investerar i aktier på flera europeiska marknader, av vilka länder som Storbritannien, Schweiz, Frankrike och Tyskland ofta står för de största procentuella andelarna.

Aktiefonder med inriktning på Asien köper istället tillgångar på de asiatiska marknaderna, där Kina som regel är dominerade, och Nordamerikafonder investerar i aktier på den amerikanska och kanadensiska marknaden.

Vidare finns också Östeuropafonder, ASEAN-fonder, Asia/Pacific-fonder, Latinamerikafonder, fonder med fokus på Mellanöstern samt Afrikafonder för att nämna ytterligare några kategorier inom regionfonder.

Exempel på tre populära regionfonder hos Avanza:

Landsfonder

Den tredje bredaste fondkategorin efter globalfonder och regionfonder är landsfonder – det vill säga aktiefonder som investerar i ett specifikt land. Landsfonder är bra om du tror särskilt på utvecklingen i ett specifikt land, till exempel Sverige, Indien eller Ryssland, och vill ha en riktad exponering mot just den marknaden.

Precis som i övriga fondkategorier kan även landsfonder ha olika inriktingar. Vissa Sverigefonder fokuserar exempelvis enbart på Stockholmsbörsens största företag, medan andra satsar på småbolag eller på sådana företag som har en strikt policy rörande hållbarhet och etiska villkor.

En aktiefond som enkom investerar i aktier i ett enda land ger förstås betydligt mindre riskspridning än en globalfond eller en Europafond, varför det är klokt att låta en landsfond utgöra en mindre andel av den totala portföljen.

Exempel på tre populära landsfonder hos Avanza:

Tillväxtmarknader

Som tillväxtmarknader räknas sådana länder som befinner sig i ett skifte från utvecklingssamhälle till industrisamhälle. Dessa länder präglas av expansiv tillväxt såväl ekonomiskt som samhällsmässigt och befolkningsmässigt.

Fyra av världens fem största tillväxtmarknader återfinns i Asien, av vilka Kina och Indien är störst respektive näst störst. Här växer ekonomin och befolkningen som mest och som snabbast.

Tillväxtmarknader är marknader där det händer mycket och där förändringen går snabbt. Dessa länder bjuder således på spännande investeringsmöjligheter, men också på höga risker eftersom marknaderna är mindre utvecklade och mycket volatilitet ofta förekommer.

Tillväxtmarknadsfonder med fokus på exempelvis Indien, Kina, Brasilien eller Sydafrika kan med fördel användas som komplement till en välbalanserad fondportfölj, men långsiktighet är att rekommendera och givet risken bör man inte låta denna typ av fonder utgöra för stor andel av det totala innehavet.

Exempel på tre populära tillväxtmarknadsfonder hos Avanza:

Branschfonder

Aktiefonder inriktade på bolag inom en viss bransch är så kallade branschfonder.

Precis som tillväxtmarknadsfonder är dessa betydligt snävare i sin exponering än de bredare global-, region- och landsfonderna, varför riskerna också är högre. Branschfonder passar således bra som extra krydda i portföljen.

Inom kategorin branschfonder finns bland andra råvarufonder, läkemedelsfonder, fastighetsfonder, fonder med inriktning på skogsbolag samt de senaste årens stora vinnare – teknikfonder.

Vidare kan också olika branschfonder ha olika exponering rent geografiskt – en del investerar i bolag inom en viss bransch på en specifik marknad – till exempel USA – medan andra placerar bredare och har innehav inom en viss region eller globalt.

Exempel på tre populära branschfonder hos Avanza är:

Andra typer av aktiefonder

Indexfonder

Indexfonder är en bred fondkategori som i sin tur också har underkategorier i form av global-, region-, lands-, tillväxtmarknads- och branschfonder.

Till skillnad från vanliga aktiefonder som förvaltas aktivt av förvaltare och analytiker, sköts indexfonder med så kallad passiv förvaltning. Indexfonder som enbart investerar i aktier klassas också som aktiefonder, fast passivt förvaltade sådana.

Indexfonder är ämnade att replikera utvecklingen för ett specifikt börsindex – till exempel OMXS30 – och investerar således i exakt samma tillgångar som det indexet följer, med samma procentuella fördelning. Indexet fungerar på så vis som en slags mall, varför någon aktiv förvaltning av fondförvaltare och analytiker inte behövs.

Passiv förvaltning är betydligt billigare för fondbolagen än aktiv förvaltning, varför indexfonder också har mycket lägre avgifter än vanliga aktivt förvaltade aktiefonder.

Eftersom indexfonder investerar enligt ett börsindex har de också bredare exponering än vanliga aktiefonder, och således en lägre risknivå. Viktigt att veta är att indexfonder aldrig kan ge bättre avkastning än index, men heller aldrig sämre.

Exempel på tre populära indexfonder hos Avanza:

Lästips: Bästa indexfonderna

Börshandlade fonder – ETF’er (Exchange Traded Funds)

Börshandlade fonder – vilka förkortas ETF efter det engelska begreppet Exchange Traded Funds – är en helt egen kategori av aktiefonder (och indexfonder) som skiljer sig från övriga.

Precis som namnet avslöjar handlas ETF’er på börsen, likt vanliga aktier. Traditionella aktiefonder (och även andra kategorier som räntefonder, blandfonder och hedgefonder) köps och säljs utanför aktiemarknaden via det fondbolag som tillhandahåller fonden.

Eftersom ETF’er handlas med direkt på börsen går transaktionerna betydligt snabbare än med vanliga aktiefonder, för vilka ett köp eller en försäljning kan ta ett par-tre bankdagar innan det går igenom.

ETF’er har ofta lägre förvaltningsavgifter än vanliga aktiefonder, men i och med att de handlas på börsen tillkommer istället courtage för varje köp- och säljtransaktion.

Börshandlade fonder är ett populärt investeringsinstrument i USA, där det också finns många intressanta fonder att välja mellan. Sedan några år tillbaka är amerikanska ETF’er dessvärre inte längre tillgängliga för handel  i Sverige eller inom EU, men det finns en del svenska och europeiska alternativ att satsa på istället.

Tre exempel på ETF’er hos Avanza är:

Hedgefonder / Specialfonder

Hedgefonder är en speciell typ av fonder med ett regelverk som skiljer sig från övriga typer av aktiefonder. Denna typ av fonder, vilka också kallas för specialfonder, ägs och drivs av olika firmor och har betydligt friare investeringsregler än andra fonder.

Hedgefonder strävar efter att ge så kallad absolut avkastning, vilket innebär att de ska ge sina investerare positiv avkastning oavsett om det går upp eller ned på börsen. För att kunna åstadkomma detta investerar hedgefonder i olika slags tillgångar, bland annat med hjälp av olika typer av derivatinstrument och blankning.

Givet de olika tillgångsslagen som hedgefonder använder sig av, behöver de inte nödvändigtvis vara renodlade aktiefonder. Hedgefonder kan vara spännande instrument att addera till portföljen, men riskerna är generellt sett högre och transparensen kan vara sämre.

Exempel på tre populära hedgefonder hos Avanza:

Aktiefonder vs. aktier – vad är bäst?

Både aktiefonder och aktier har sina för- och nackdelar, vilka förstås är viktiga att känna till och ta med i beräkningen när man man ska välja vilken typ av instrument man vill satsa på. Givetvis finns det heller inget som hindrar en från att investera i både egna aktier och aktiefonder.

Två utmärkande skillnader mellan att äga egna aktier och att investera i en aktiefond är sättet på vilket innehavet förvaltas, samt hur pass bred exponering – och således bra riskspridning – man får.

Aktier

Köper du egna aktier i ett bolag har du naturligtvis endast exponering mot det specifika bolaget. Investeringen är förenad med en generell marknadsrisk och en bolagsspecifik risk.

Det är du själv som ansvarar för att förvalta ditt innehav, vilket innebär att du måste hålla dig uppdaterad om vad som händer i företaget, hur det ser ut på marknaden, hur utsikterna framgent kan tänkas se ut och så vidare.

En förutsättning för att lyckas med detta är att man har tillräckligt med tid, intresse, kunskap och förståelse om och för såväl bolagets verksamhet, som aktiemarknaden i stort.

Fördelar

 • Ingen förvaltningsavgift
 • Chans till bättre avkastning
 • Går snabbare att handla eftersom de köps och säljs direkt på börsen
 • Enklare att vara flexibel och rörlig i sitt sparande

Nackdelar

 • Högre risk
 • Kräver mer kunskap, intresse och tid av den som investerar

Aktiefonder

Att placera pengar i en aktiefond är på många sätt en enklare och bekvämare väg att gå än att köpa egna aktier. Eftersom en aktiefond investerar i minst 16 olika aktier (ofta fler) får du automatiskt en betydligt bättre riskspridning än med egna aktier och blir på så vis mindre sårbar för eventuella nedgångar i något av innehaven.

Vidare behöver du inte själv tänka på någon förvaltning när du köper andelar i en aktiefond. Istället sköts allt av professionella fondförvaltare, vilka har till uppgift att köpa, sälja och omfördela innehaven på bästa sätt för maximal avkastning.

Du som investerare behöver med andra ord inte ha särskilt djupa kunskaper om vare sig börsen eller de aktier som ingår i fonden, även om en viss grundförståelse förstås är bra att ha.

Aktiefonder har alltså lägre risk och kräver mindre aktivt engagemang av dig än egna aktier – men med dessa fördelar kommer också nackdelar.

Lägre risk innebär också lägre potentiell avkastning – de många innehaven i en fond gör dig inte bara mindre sårbar för stora förluster, det innebär också att en eventuell uppgång i en av aktierna får mindre genomslag. Om en av sexton aktier plötsligt skjuter i höjden, slätas den uppgången ut av att andra aktier i fonden inte går lika bra.

Vidare är professionell förvaltning förenad med en kostnad – du måste betala en avgift för bekvämligheten i att låta någon annan ombesörja förvaltningen. Vid aktiehandel betalar du courtage varje gång du säljer eller köper en tillgång, men när du investerar i en fond betalar du en årlig förvaltningsavgift.

Förvaltningsavgiften kan vara alltifrån 0% per år (Avanza Zero och Nordnet Indexfond Sverige är två gratisfonder) upp till 3-4%. Ju högre avgift en fond har, desto bättre måste fonden prestera för att inte riskera att det mesta av avkastningen försvinner i kostnader.

Fördelar

 • Många olika innehav ger bättre riskspridning
 • Betydligt enklare och mer bekvämt än att köpa egna aktier
 • Passar de allra flesta
 • Professionell förvaltning

Nackdelar

 • Årlig förvaltningsavgift som påverkar avkastningen
 • Ingen möjlighet att välja till eller välja bort innehav i en fond
 • Tar längre tid att slutföra en order
 • Stora fonder är inte speciellt lättrörliga – begränsade möjligheter att sälja eller köpa snabbt

Lägre risk än aktier – men högre än andra fondkategorier

risk 3576044 640Aktiefonder har lägre risknivå än enskilda aktier, men samtidigt högre risk än indexfonder och räntefonder.

Indexfonder har i regel betydligt fler innehav än vanliga aktiefonder; beroende på vilket index som följs kan en del fonder ha underliggande tillgångar i flera hundra eller till och med ett par-tre tusen aktier. Och ju fler innehav en fond har, desto bättre diversifiering (riskspridning) får du.

Räntefonder investerar uteslutande eller nästintill uteslutande i räntebärande värdepapper – det vill säga statsskuldväxlar eller obligationer.

Räntebärande värdepapper är icke korrelerade med börsen och är överlag betydligt mindre riskfyllda än aktier, i synnerhet korta räntefonder för vilka risken ligger ungefär i nivå med vanliga sparkonton med insättningsgaranti.

Indexfonder och räntefonder är givet risknivån att betrakta som mer återhållsamma investeringsformer än aktiefonder. Samtidigt är också en lägre risknivå korrelerad med lägre förväntad avkastning. Med aktiefonder tar du en större risk, men du får också bättre chans till hög avkastning.

Att bygga en hel fondportfölj av enbart räntefonder är sällan att rekommendera eftersom avkastningen i regel är så pass låg. Däremot kan indexfonder vara ett bra alternativ till aktiefonder för den som önskar ett mer försiktigt sparande men samtidigt vill ha chans till en hyfsad avkastning.

Precis som med alla andra typer av finansiella instrument är det viktigt att väga in för- och nackdelar samt risk kontra potential avkastning om du funderar på att investera i aktiefonder, samt fatta genomtänkta beslut utifrån dina egna förutsättningar och din egen ekonomi.

Varför investera i aktiefonder?

Aktiefonder är ett bra investeringsalternativ av flera anledningar:

Bra avkastning och ett enkelt sätt att spara: Sett till historisk värdeutveckling är det vida känt att aktier är den sparform som ger absolut bäst avkastning över tid – kursuppgången är betydligt bättre i aktier än i till exempel räntor.

Att investera i egna aktier kräver dock, som vi gått igenom lite längre upp i artikeln, att man har tillräckligt med intresse, tid och kunskap. Är man nybörjare på aktier men önskar få in en fot på marknaden och börja investera, är aktiefonder ett utmärkt alternativ.

Automatisk diversifiering: Diversifiering, det vill säga riskspridning, är av största vikt när du gör en finansiell investering. Enkelt förklarat handlar riskspridning om att inte lägga alla ägg i en och samma korg eftersom det gör dig betydligt mer sårbar vid en eventuell nedgång.

Som nämnts tidigare ger aktiefonder en automatiskt bred riskspridning tack vare att de investerar i många olika bolag. Olika typer av aktiefonder ge olika mycket diversifiering beroende på inriktning, men samtliga kategorier ger bredare exponering och bättre riskspridning än enskilda aktier.

Enklare att investera på utländska marknader: Den svenska aktiemarknaden är full av kompetenta, framgångsrika och stabila bolag mot vilka man kan få exponering genom aktiefonder inriktade på Sverige.

I ett globalt perspektiv utgör dock den svenska marknaden en försvinnande liten del av den totala världsmarknaden, på vilken det finns massor av spännande bolag att upptäcka.

Att investera i utländska aktier är dock inte helt enkelt då det ofta är svårare att både hitta och tillgodogöra sig information på andra språk om utländska bolag och utländska marknader.

Genom att placera pengar i aktiefonder blir det enklare och mindre riskfyllt att öka den geografiska exponeringen och få tillgång till andra marknader än den svenska.

Så bygger du en balanserad fondportfölj av aktiefonder

För att få så god riskspridning som möjligt är det viktigt att investera i olika typer av aktiefonder. Det gäller att bygga en så väldiversifierad och balanserad portfölj som möjligt.

Hur du bör allokera – det vill säga fördela – innehaven i din fondportfölj beror mycket på hur din riskaptit ser ut. Ett bra knep är att försöka tänka på portföljen som en pyramid, där fonderna med bredast exponering och bäst riskspridning får utgöra basen medan fonder med smalare exponering och högre risk byggs på högre upp.

colorful pyramid 3d 2253141 640En bra allokering kan till exempel se ut så här:

 • Globalfonder 50%
 • Europafonder 20%
 • Sverigefonder 10-15%
 • Tillväxtfonder 5-10%
 • Branschfonder 5-10%

Önskar du en högre risknivå kan du exempelvis minska andelen globalfonder och istället öka någon av de smalare fonderna. Vill du istället ha mer trygghet kan tillväxtfonderna och/eller branschfonderna tas bort för att ge mer utrymme för globalfonderna eller Sverigefonderna, alternativt en räntefond eller två.

Vad gäller allokering är det också viktigt att kolla till portföljen någon eller några gånger per år för att se att fördelningen inte helt har rubbats till följd av marknadsutvecklingen. Går till exempel tillväxtmarknader väldigt starkt kan de plötsligt utgöra en betydligt större andel av din portfölj än vad du först avsåg.

Samma sak om en marknad eller fond går sämre under ett år – då kan dess procentuella andel plötsligt understiga den fördelning du initialt gjorde.

Ta därför för vana att titta till ditt innehav av aktiefonder då och då, och ändra om och anpassa fördelningen om det blir nödvändigt.

Depåkonto, ISK eller kapitalförsäkring?

Aktiefonder kan investeras i via tre olika typer av handelskonton – ett traditionellt depåkonto, ett ISK (investeringssparkonto) eller en kapitalförsäkring.

Alla tre konton har såväl för- och nackdelar samt olika villkor och egenskaper som skiljer dem åt, av vilka det mest utmärkande är hur du som investerare skattar på ditt innehav.

Sparar du på ett vanligt depåkonto måste du redovisa alla försäljningar av värdepapper i din deklaration samt betala 30% skatt på alla vinster. Du kan också kvitta förluster mot vinster och på så vis få ned skatten.

Investerar du istället genom ett ISK eller en KF betalar du en årlig schablonskatt baserad på hela ditt innehav, oavsett vinster och förluster. Skatten dras och redovisas automatiskt, vilket innebär att du inte själv behöver göra någonting i deklarationen.

För de allra flesta är ett ISK det bästa kontot för att spara i aktiefonder – rent skattemässigt blir det mer förmånligt och i deklarationstider är det väldigt enkelt och bekvämt. Vill du däremot ha möjlighet att utse en förmånstagare passar en kapitalförsäkring bättre. Denna kontotyp beskattas på samma sätt som ett ISK.

Såväl nätmäklare som Avanza och Nordnet samt svenska storbanker erbjuder alla möjligheten att öppna ett ISK (alternativt en KF eller ett depåkonto). Avanza och Nordnet är i regel att föredra då de dels har ett betydligt större utbud av såväl aktiefonder som andra instrument, och dels är billigare att spara hos.

Här kan du öppna ett ISK hos Avanza.

Vilka aktiefonder ska man välja?

En av de främsta fördelarna med aktiefonder är det enorma utbud som står till buds. Det finns en uppsjö av olika aktiefonder att välja bland. Ett generöst utbud kan emellertid också vara en nackdel, eftersom det kan göra urvalsprocessen desto svårare.

Hur ska man veta vilka aktiefonder man ska satsa på? Vilka är egentligen de bästa aktiefonderna just nu – och i framtiden? På dessa frågor finns egentligen inga självklara svar.

De aktiefonder som går bäst just nu behöver inte nödvändigtvis vara de som går bäst längre fram i tiden – framtida utveckling går endast att sia och spekulera om. Historisk avkastning är aldrig någon garanti för framtida avkastning, även om det givetvis kan ge en värdefull indikation på hur pass skicklig förvaltaren är.

Vidare passar också olika aktiefonder olika bra för olika personer. Vilka aktiefonder just du bör satsa på beror på din investeringsstrategi, din sparhorisont, din riskaptit och inte minst vilka marknader och bolag du tror och vill satsa på.

Är du nybörjare kan det vara hjälpsamt att kika på topplistor likt den vi listat i denna artikel, samt att kolla på vilka fonder som är mest populära hos exempelvis Avanza. Vilka fonder har flest ägare och hur har de gått?

Hos Avanza kan du också använda dig av en portföljgenerator, vilket är ett praktiskt verktyg som tar fram förslag på fonder utifrån vissa kriterier du får ange.

Till syvende och sist är det alltid viktigast att välja fonder utifrån dina egna förutsättningar, samt att fatta riskmedvetna och genomtänkta beslut.

Bra att tänka på vid val av fonder:

 • Hur tänker du kring risk kontra avkastning?
 • Hur lång är din sparhorisont?
 • Finns det någon marknad eller några bolag du tror särskilt på?
 • Prioriterar du etiska och hållbara fonder?
 • Hur ser rapporterna ut för de fonder du är intresserad av? Vilka innehav finns, hur länge har nuvarande förvaltare ansvarat för fonden och hur ser värdeutvecklingen ut?

Se upp för dyra förvaltningsavgifter

Hur hög förvaltningsavgift du betalar har stor betydelse för hur mycket av din framtida avkastning du får behålla.  Även en till synes marginell skillnad på 0,10 eller 0,20% i avgift får stor effekt ackumulerat över många år, varför ett värdefullt tips är att välja aktiefonder med lägre avgift.

Till skillnad från avkastningen, vilken vi endast kan spekulera om, är avgiften något man faktiskt vet på förhand vad den blir. Denna kan du således påverka genom att välja billigare aktiefonder framför dyra.

Vill du komma ned ordentligt i pris är indexfonder de allra billigaste fonderna, eftersom dessa har passiv förvaltning.

Aktiefonder passar bäst för långsiktigt sparande

Aktier är riskfyllda instrument som kan svänga både upp och ned i värde kraftigt och snabbt. Det råder med andra ord mycket volatilitet på aktiemarknaden. Med anledning av detta är det viktigt att använda aktiefonder som en del i ett långsiktigt sparande.

En aktie kan mycket väl sjunka rejält i värde och stanna på en låg nivå i ett eller till och med flera år om det vill sig illa, varför aktiefonder – som ju investerar i aktier – inte lämpar sig bra för buffertsparande eller placering av pengar du eventuellt kommer att behöva inom kort.

De flesta aktiefonder har en rekommenderad lägsta sparhorisont på fem år. Ska du spara kortare tid än så kan ett sparkonto eller räntefond vara ett bättre alternativ. En blandfond, i vilken både aktier och räntor ingår, kan också vara ett bra mellanting med lägre risk än en aktiefond men bättre avkastning än en räntefond.

Sammanfattning – Aktiefonder

Sammanfattningsvis kan sägas att aktiefonder är ett mycket bra investeringsalternativ som tack vare enkelheten och bekvämligheten passar så gott som alla. Fördelarna är många och väger tungt, medan nackdelarna är väldigt få.

 • Aktiefonder är fonder som uteslutande eller nästintill uteslutande investerar i aktier
 • Det finns flera olika kategorier av aktiefonder, och ett mycket stort fondutbud att välja mellan
 • Enklare att spara i och lägre risk än egna aktier
 • Förvaltas professionellt av fondförvaltare och analytiker
 • Aktiefonder är ett mer offensivt investeringsalternativ än indexfonder och räntefonder – högre risk men också chans till högre avkastning
 • Passar för långsiktigt sparande
 • Kan handlas genom depåkonto, ISK eller KF

Här kan du läsa mer om aktiefonder på vår modersida Samuelssons Rapport.

Share this post