Bästa tillväxtmarknadsfonder 2020

Bästa tillväxtmarknadsfonder

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Marknadens bästa tillväxtmarknadsfonder just nu? Vi listar topp 10 utifrån procentuell avkastning de senaste fem åren. Dessutom en matnyttig guide till vad tillväxtfonder är, varför de är intressanta som investeringsalternativ samt vilka för- respektive nackdelar som finns.

Tillväxtmarknadsfonder – även kallade tillväxtfonder – är fonder som uteslutande eller i huvudsak investerar i marknader med snabbare ekonomisk tillväxt än andra länder. Framförallt länder i Asien, Central- och Sydamerika samt Afrika.

Denna typ av fonder ger mycket bra exponering mot länder där en konsumtionshungrig medelklass ökar, befolkningen växer och många internationella företag väljer att etablera sig och starta upp verksamhet. Ett utmärkt komplement att krydda sitt innehav med och ett bra sätt att ytterligare diversifiera sin fondportfölj.

Bästa tillväxtmarknadsfonder – Topp 10

 1. JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD
 2. Öhman Etisk Emerging Markets A
 3. Nordea 1 – Emerging Stars Equity BP SE
 4. C WorldWide Emerging Markets 1A
 5. BGF Emerging Markets A2 USD
 6. MS INVF Emerging Leaders Equity A
 7. Barings Global Emerging Mkts A Inc
 8. Templeton Emerging Markets A(acc)USD
 9. Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK)
 10. Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USD

Bästa tillväxtmarknadsfond sett till genererad avkastning under de senaste fem åren är JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD, som stigit med +102,58%.

Viktigt: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder är finansiella instrument i vilka en investering är förenat med ett risktagande. Det är aldrig säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Detaljerad fondinformation

Bäst utveckling: JMP Emerging Markets Equity A (acc) USD

Aktivt förvaltad aktiefond för vilken målsättningen är att generera en avkastning som slår den för fondens jämförelseindex MSCI EM NR USD. JPM Emerging Markets investerar i bolag på olika tillväxtmarknader världen över, men med huvudsakligt fokus på Asien med Kina och Indien i topp. Exponering finns även mot Brasilien och Sydafrika.

Störst aktieinnehav finns i företag verksamma inom finans, cyklisk konsumtion och teknik – där globala jättebolag som Alibaba Group Holding Ltd, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd och Tencent Holdings Ltd står för största andelarna.

Utveckling 5 år: +102,58%

Avgift: 2,05% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

Öhman Etisk Emerging Markets A

Svensk indexfond med fokus på stora bolag listade på tillväxtmarknader världen över. Fonden innehåller normalt sett mellan 200-400 bolag, och ämnar med passiv förvaltning följa utvecklingen för jämförelseindexet MSCI Emerging Markets Index. Öhman Etisk Emerging Markets A är en etisk tillväxtfond, som utifrån stränga kriterier väljer bolag som motsvarar krav på miljö, sociala frågor och affärsetiska frågor.

Mest exponering mot Kina och andra asiatiska länder, men även Sydafrika och Brasilien finns representerade. Största bolagen är Alibaba Group, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt och Tencent Holdings Ltd.

Utveckling 5 år: +95,32%

Avgift: 1,06% (förvaltningsavgift 0,90%)

Morningstar rating: 5/5

Nordea 1 – Emerging Stars Equity BP SE

Tillväxtmarknadsfond som följer konceptet för Nordea Stars, inom vilket investeringar baseras på både finansiell analys och analys av etiska aspekter. Även denna fond  har sina största innehav i Alibaba Group, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt och Tencent Holdings Ltd. Fonden har vanligen innehav i omkring 50 företag, men antalet är inte statiskt utan kan komma att variera.

Utveckling 5 år: +91,24%

Avgift: 2,11% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

C WorldWide Emerging Markets 1A

Ytterligare en femstjärnig fond med liknande innehav som övriga på listan. C WorldWide Emerging Markets investerar i bolag på tillväxtmarknader där befolkning är ung och ekonomin på frammarsch. Investeringar får göras på marknader i Asien (undantaget Japan), Latinamerika, Afrika, Östeuropa samt Mellanöstern, men främsta exponering är för närvarande mot Asien.

Utveckling 5 år: +88,54%

Avgift: 2,36% (förvaltningsavgift 1,80%)

Morningstar rating: 5/5

BGF Emerging Markets A2 USD

Tillväxtfond under vingarna av riskkapitalistbolaget BlackRock, med målsättning att maximera avkastning genom att investera i bolag på tillväxtmarknader över hela världen. Minst 70% av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag på tillväxtmarknader.

BGF Emerging Markets har liknande största innehav som övriga på listan, med undantag för att flest aktier ägs i BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAw.

Utveckling 5 år: +83,43%

Avgift: 2,42% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

MS INVF Emerging Leaders Equity A

Tillväxtfond som fokuserar på att begränsa innehavet till ett mindre antal bolag på tillväxtmarknader, samt sådana listade i gränsländer. Störst exponering mot Kina (39%), följt av Indien (20%) och Brasilien (11%), och flest antal aktier i Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares, Meituan Dianping, Tencent Holdings Ltd samt Mercadolibre Inc. 

Utveckling 5 år: +82,72%

Avgift: 2,46% (förvaltningsavgift 1,90%)

Morningstar rating: 4/5

Barings Global Emerging Mkts A Inc

Aktiefond med målsättning att generera en avkastning som slår index genom att investera i bolag på tillväxtmarknader runt om i världen. Fondens investeringspolicy innehåller inga begränsningar för hur mycket av det totala kapitalet som får investeras på en enskild marknad (undan Ryssland med max 15%), vilket i teorin innebär att alla tillgångar skulle kunna investeras i ett enda land.

Ett sådant scenario är dock osannolikt eftersom fonden har ett globalt fokus.

Främsta brancher är finans, teknik och kommunikation och de största aktieinnehaven finns i Tencent Holdings Ltd, Alibaba Group samt Taiwan Semicond Mfg.

Utveckling 5 år: +77,49%

Avgift: 2,22% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

Templeton Emerging Markets A(acc)USD

Aktiefond som i huvudsak köper aktier och aktierelaterade värdepapper på tillväxtmarknader, men som också investerar i statsobligationer utfärdade i länder med goda tillväxtmöjligheter. Teknik, kommunikation och cyklisk konsumtion är fokusbranscher, och största innehaven finns i Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics Co Ltd samt Tencent Holdings Ltd.

Utveckling 5 år: +76,40%

Avgift: 2,06% (förvaltningsavgift 1,15%)

Morningstar rating: 4/5

Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK)

Intressant alternativ för dig som vill ha exponering mot både Asien, Sydamerika, Afrika och Östeuropa (inklusive Balkan och Baltikum). Handelsbanken Tillväxtmark Tema är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar enligt en strategi baserad på demografi, miljö, produktivitet och livsstilar. Kinesiska företag svarar för drygt 45% av aktieinnehavet, följt av Taiwan och Brasilien.

Största innehaven finns i Alibaba Group, Taiwan Semiconductor och Tencent Holdings Ltd.

Utveckling 5 år: +76,16%

Avgift: 1,66% (förvaltningsavgift 1,60%)

Morningstar rating: 4/5

Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USD

Tillväxtfond som köper både aktier och räntebärande värdepapper, främst i länder som ingår i MSCI Emerging Markets Gross TR index och i JP Morgan EMBI Global Diversified index. Störst exponering finns inom cyklisk konsumtion, med kinesiska Alibaba Group och Tencent Holdings i spetsen. Fonden har även betydande innehav i Sydkorea, Brasilien och Ryssland.

Utveckling 5 år: +75,66%

Avgift: 2,03% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

Vad är en tillväxtmarknad?

En tillväxtmarknad är en marknad där den ekonomiska tillväxten (och ofta även befolkningstillväxten) ökar snabbare än i andra länder. Tillväxtmarknader är i regel synonymt med utvecklingsländer där fattigdomen nu minskar, medelklassen växer sig större, konsumtionshungern ökar och befolkningen är övervägande ung och välutbildad. Tillväxtmarknader är ofta av stort intresse för internationella bolag som önskar etablera verksamhet på nya, potentiellt lönsamma marknader.

Fyra av världens fem främsta tillväxtmarknader återfinns just nu i Asien, av vilka Indien är den främsta efter Kina, med drygt 1,3 miljarder invånare och en ekonomi som spås bli världens tredje största redan 2025. Andra viktiga marknader på stark frammarsch är Brasilien och Sydafrika.

Vad är en tillväxtmarknadsfond?

En tillväxtmarknadsfond är en fond – oftast av typen aktiefond – som uteslutande eller i huvudsak investerar i bolag listade på tillväxtmarknader likt de som nämndes ovan. Företag listade i länder som Kina, Indien, Taiwan, Sydkorea och Singapore dominerar ofta innehaven i tillväxtfonder, men investeringar görs också i Latinamerika (framförallt Brasilien) samt Sydafrika.

Många tillväxtfonder har största innehaven placerade i kinesiska och indiska företag, två länder som gått som tåget senaste åren, varför värdet på dessa fonder ökat rejält. Renodlade Indienfonder och Kinafonder har gått bäst, men även globala tillväxtfonder med huvudsaklig exponering mot Indien och Kina.

Tillväxtfond vs. BRIC-fond

BRIC är förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (China), fyra stora tillväxtmarknader mot vilka man specifikt kan få exponering genom att investera i en så kallad BRIC-fond. Som sparare får du med en BRIC-fond förvisso exponering mot olika världsdelar, men endast totalt fyra länder.

En global tillväxtmarknadsfond innehåller ofta företag listade på BRIC-marknaderna, men har även innehav i andra länder med lovande tillväxt – såsom Taiwan, ASEAN-länder och Sydafrika. Som investerare får du med andra ord bäst riskspridning och bäst möjligheter  med en bredare tillväxtfond, än med en BRIC-fond.

Därför bör du investera i en tillväxtmarknadsfond

Tillväxtfonder bör inte utgöra basen i din fondportfölj, men kan med fördel användas för att komplettera grundinnehavet och öka exponeringen mot de länder som ingår i tillväxtfonder. De allra flesta fonder i kategorin har ett globalt fokus och placerar kapital i olika tillväxtmarknader världen över, men till skillnad från vanliga globalfonder ingår inte marknader som USA, Storbritannien, Kanada och Australien – vilka i globalfonder står för den dominerande delen av innehållet.

Genom att addera en tillväxtmarknadsfond till din portfölj, breddar du din riskspridning och kommer åt de marknader som en vanlig globalfond inte täcker in. Hur stor del av det totala innehavet en tillväxtfond bör utgöra beror på dina egna förutsättningar i form av bland annat riskvillighet och sparhorisont. En vanlig tumregel är att låta viga omkring 10-15% åt en fond med fokus på tillväxtmarknader.

Vilka risker finns det med tillväxtfonder?

Tillväxtfonder är liksom alla andra typer av fonder finansiella instrument, med vilka risken alltid finns att du förlorar hela eller delar av ditt investerade kapital. De specifika riskerna för just tillväxtfonder kan härledas till det faktum att investeringar görs i så kallade “nya ekonomier”, där likviditeten är sämre, standarden på hur bolag sköts generellt är lägre (exempelvis gällande bokföring) samt att man i regel är mer beroende av råvarupriser.

Vidare är också många av de länder som har stark ekonomisk tillväxt inte sällan också drabbade av politiska oroligheter, hög kriminalitet, korruption och bristfällig lagstiftning – vilket förstås bidrar till ett större mått av osäkerhet och en högre volatilitet för fondkurser överlag.

Att investera i tillväxtmarknadsfonder är förenat med ett högre risktagande än placering av kapital på de mer etablerade marknaderna, men förutsättningar finns också för mycket god utveckling över tid. Tänk på att alltid göra en egen bedömning av risk kontra potentiell avkastning innan du placerar pengar i en tillväxtfond.

Ska man välja en aktiefond eller indexfond?

Många tillväxtfonder är aktivt förvaltade aktiefonder, men det finns också ett antal bra indexfonder med fokus på just tillväxtmarknader. En indexfond kan vara ett fördelaktigt alternativ för dig som vill ha exponering mot växande ekonomier, men som inte har tid, intresse eller kunskap nog att aktivt välja ut en passande aktiefond.

Aktiefonder kräver överlag att man som sparare sätter sig in i olika fonders innehav, exponering, investeringsstrategier och så vidare för att kunna göra ett så lämpligt val som möjligt. Aktiefonder kan potentiellt ge en avkastning som slår index, men de har också högre avgift och högre risk.

Saknar du erfarenhet av tillväxtmarknader och om det är första gången du ska investera i en tillväxtfond, kan en indexfond vara bra att börja med.

Ett tredje investeringsalternativ kan vara att handla så kallade ETF’er – det vill säga börshandlade fonder. ETF’er med inriktning på tillväxtmarknader finns att handla hos både Avanza och Nordnet, och skiljer sig från vanliga fonder bland annat genom att du betalar courtage och spread (som vid aktiehandel) istället för en fondavgift.

Läs mer om ETF’er hos Avanza.

Tillväxtfonder – fördelar & nackdelar

Fördelar

 • Exponering mot marknader med stark ekonomisk tillväxt innebär möjligheter till bra framtida avkastning
 • Mer fokus på Asien, Latinamerika och Afrika än vad man får i globalfonder
 • Lägre risk och bredare exponering än att köpa direkta aktier i företag listade på tillväxtmarknader

Nackdelar

 • Investeringar i nya ekonomier innebär ett högre risktagande
 • Sämre likviditet och mer volatilitet

Sammanfattning

Många investerare drömmer om att snabbt tjäna pengar på sina besparingar och ett alternativ som kan vara gångbart för att uppnå drömmen är att investera delar av sina tillgångar i tillväxtmarknadsfonder.

Anledningen till detta är att tillväxtmarknadsfonder investerar de kapital de förvaltar i tillväxtmarknader där tillväxten är snabbare än i de mer etablerade aktiemarknaderna som de västeuropeiska, japanska och amerikanska.

Men att investera i tillväxtfonder är ofta sammankopplat med högre risk, risk som inte bara är associerad med de värdepapper som fondförvaltaren handlar utan även en generellt sett mer instabil politisk miljö.

En högre risk för politisk instabilitet medför att valutarisken ökar vilket är viktigt att ha i beaktning som investerare. Men fondförvaltaren följer tillväxtmarknaderna noggrant vilket är del av den service du som investerare betalar för när du köper tillväxtmarknadsfonder och förhoppningsvis kan han justera sin risk genom att investera i flera lågt korrelerade tillväxtmarknadsfonder.

Andra risker som är bra att ha i åtanke är att tillväxtfonder ofta har mindre transparens än de västerländska vilket ökar risken för korruption och standarden för redovisning kan vara lägre.

Sedan millennieskiftet har fyra marknader utmärkt sig starkt bland de globala tillväxtmarknaderna, Ryssland, Indien, Kina samt Brasilien. Denna grupp kallas bland branschfolk för BRIC länderna och de attraherade mycket utländskt kapital.

Dessvärre drabbades den ryska tillväxten hårt av sanktioner från EU och ett sjunkande oljepris medan de i Brasilien har varit politisk instabilitet under de senaste åren.

Dock investerar tillväxtmarknadsfonder i flera andra länder, exempelvis har afrikanska marknader dragit till sig ett starkare intresse från västerländska fondförvaltare. Värdepapper från den afrikanska kontinenten utgör nu allt större andelar av tillväxtmarknadsfondernas förvaltade kapital.

De bästa fonderna bland tillväxtmarknadsfonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Share this post