Bästa Sverigefonder

Bästa Sverigefonder 2021

Last Updated on april 12, 2024 by admin

En Sverigefond kan bli ett värdefullt inslag i en fondportfölj då man får riktad exponering mot den svenska marknaden. Nedan listas några av marknadens bästa Sverigefonder sett till avkastning de senaste fem åren, följt av en användbar investeringsguide för denna fondkategori.

Topplistan över bästa Sverigefonder är skapad med hjälp av statistik hämtad från Avanza (se hela listan med Sverigefonder här).

För denna kategori har vi endast valt fonder som investerar i både små, medelstora och stora bolag. En detaljerad guide till bästa svenska småbolagsfonder hittar du också här på Bästa Fonderna.

Bästa Sverigefonder – Topp 10 hos Avanza

 1. Lancelot Avalon A
 2. ODIN Sverige C
 3. Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 4. Spiltan Aktiefond Småland
 5. Spiltan Aktiefond Stabil
 6. Handelsbanken Sverige Tema (A1 SEK)
 7. Enter Sverige Pro
 8. Humle Sverigefond
 9. Cliens Sverige B
 10. Enter Select Pro

Observera: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet när du sparar i fonder. Tänk också på att fonders utveckling är ett dynamiskt värde som ständigt förändras.

Bästa Sverigefond sett till värdeökning de senaste åren är Lancelot Avalon A, vilken genererat en tresiffrig avkastning och även utvecklats mycket fint över både 1 år, 3 år och 10 år.

Lancelot Avalon A

Vår vinnare av Bästa Sverigefonderna just nu. Lancelot Avalon A är en aktivt förvaltad aktiefond som med en koncentrerad investeringsplan på omkring 20 bolag, siktar på att inom 3-5 år generera en värdeutveckling bättre än jämförelseindexet SIX Return Index.

Fonden investerar nästan enbart i svenska aktier, men villkoren tillåter den också att placera en mindre andel kapital på övriga nordiska marknader.

Lancelot Avalon A har ett starkt hållbarhetsfokus och tyngdpunkt på bolag inom sjukvård. Även industri, teknik och kommunikation är branscher som väger tungt i innehavet. Avgiften är relativt hög, men avkastningen har också varit både tre- och tresiffrig de senaste åren.

Fonden har strax under 1 miljard i förvaltat kapital och de största innehaven finns i Bonesupport Holding, Bactiguard Holding samt Embracer Group.

Avgift: 2,4% (förvaltningsavgift 1,00%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Lancelot Avalon A och se fondens värdeutveckling.

ODIN Sverige C

Prisvärd aktiefond med legalt säte i Norge, men fullt fokus på den svenska marknaden.

ODIN Sverige förvaltas aktivt och investerar i svenska börsnoterade bolag utan begränsningar vad gäller bransch eller storlek. Fonden kan således innehålla både små, medelstora och stora företag.

Innehavet är industritungt – drygt 40% av det totalt förvaltade kapitalet om 14 miljarder SEK finns placerade i företag verksamma inom svensk industri. Betydande innehav finns också i teknik- och sjukvårdsbranschen.

Största aktieinnehaven finns i AddLife, Embracer Group, Beijer och Hexagon.

Avgift: 1,25% (förvaltningsavgift 1,20%)

Morningstar rating: 3/5

Läs mer om ODIN Sverige C och se fondens värdeutveckling.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

En av de absolut mest populära fonderna hos både Avanza och Nordnet – tillika en av marknadens bästa Sverigefonder med en två- och tresiffrig värdeutveckling över 1, 3 och 5 år.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en mycket prisvärd aktivt förvaltad aktiefond som investerar i svenska investmentbolag, däribland välkända bjässar som Investor, Kinnevik, Industrivärden och Lundbergföretagen.

Den förmånliga avgiften – i synnerhet med tanke på att fonden faktiskt förvaltas aktivt (och det väldigt framgångsrikt) – gör Spiltan Aktiefond till ett mycket attraktivt lågkostnadsalternativ för privatsparare.

Bra att känna till är att de två största innehaven – Investor och Industrivärden – tillsammans står för närmare 60% av det totala innehavet. Övriga aktier utgör endast mindre andelar.

Avgift: 0,28% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Spiltan Aktiefond Investmentbolag och se fondens värdeutveckling.

Spiltan Aktiefond Småland

Ytterligare en framgångsrik Sverigefond under vingarna av fondbolaget Spiltan.

Spiltan Aktiefond Småland investerar som namnet avslöjar uteslutande i företag i Småland (undantaget några få procent). Några begränsningar kring bransch eller storlek på bolag finns inte, men fonden prioriterar sådana företag som bedöms ha mycket goda tillväxtmöjligheter.

Förvaltat kapital uppgår till närmare 1,3 miljarder, och innehavet är framförallt industritungt, även om stora innehav också finns inom teknik och konsumtion.

Flest aktier ägs i Fortnox, Thule Group, Troax Group och Garo.

Avgift: 1,60% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 2/5

Läs mer om Spiltan Aktiefond Småland och se fondens värdeutveckling.

Spiltan Aktiefond Stabil

Spiltans fonder fortsätter att leverera på topp – här med Spiltan Aktiefond Stabil.

Den här fonden investerar dels i särskilt lovande bolag som väljs ut utifrån noggranna analyser, dels i investmentbolag och dels i direktavkastande tillgångar. Fördelningen av de olika tillgångstyperna ligger på omkring 50% i vanliga bolag, 35% i investmentbolag och 15% i direktavkastande tillgångar.

Erik Brändström och Pär Andersson har skött förvaltningen sedan 2002 respektive 2008, och gjort så mycket framgångsrikt. Mycket bra värdeutveckling sett över både kortare och längre tidshorisont.

Spiltan Aktiefond Stabil förvaltar i dagsläget ca 7,5 miljarder SEK och har sina största innehav i Beijer, Investor, Indutrade och NIBE.

Avgift: 1,64% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Spiltan Aktiefond Stabil och se fondens värdeutveckling.

Handelsbanken Sverige Tema (A1 SEK)

Relativt billig, aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag med säte i Sverige samt företag som är börsnoterade i Sverige.

Handelsbanken Sverige Tema (A1 SEK) köper aktier och aktierelaterade värdepapper inkluderade i dess jämförelseindex SIX SRI Sweden Index GI, utan begränsningar vad gäller storlek på bolag eller bransch – men med fokus på bra tillväxt bra kassaflöden och stabil likviditet.

Fonden har för närvarande störst exponering mot företag verksamma inom industrisektorn, följt av kommunikation, teknik och finans.

Förvaltat kapital uppgår till strax över 16 miljarder kronor, och störst procentuella andelar finns i Embracer Group, Investor, Atlas Copco samt Volvo.

Avgift: 1,10% (förvaltningsavgift 1,00%)

Morningstar rating: 5/5

Läs mer om Handelsbanken Sverige Tema (A1 SEK)  och se fondens värdeutveckling.

Enter Sverige Pro

Bra alternativ för dig som vill ha Sverigefonderna med starkt hållbarhetsfokus, och som investerar utifrån en strikt etisk policy.

Enter Sverige Pro är en aktivt förvaltad aktiefond vars målsättning är att ha en portfölj med ungefär 20-25 bolag, samtliga med stabila kassaflöden, bra management och bra tillväxtmöjligheter. Några begränsningar kring storlek eller börsvärde finns inte.

Närmare 50% av kapitalet finns i bolag verksamma inom industrisektorn, och största aktieposterna hittas i bland annat Troax Group, Hexagon, Volvo och Addtech.

Mycket bra utveckling över tid, och en förvaltningsavgift som är lägre än de flesta aktivt förvaltade aktiefonderna. Enter Sverige Pro har också en rörlig avgift dock, vilken baseras på prestation.

Avgift: 1,23% (förvaltningsavgift 0,50%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Enter Sverige Pro och se fondens värdeutveckling.

Humle Sverigefond

Ytterligare en framgångsrik Sverigefond, med aktiv förvaltning och största innehaven placerade inom finanssektorn.

Humle Sverigefond investerar i svenska företag och svenska fonder som i sin tur investerar i utländska aktiemarknader. Minst 75% av innehavet ska enligt fondens villkor vara placerat i svenska bolag, men resten får också förläggas till de övriga nordiska marknaderna.

Humle Sverigefond har likt de flesta andra fonder på listan ett fokus på industribranschen, följt av finans och fastigheter. Det förvaltade kapitalet uppgår till drygt 370 miljoner SEK, varav de största innehaven finns i Essity, Investor, SCA och Nolato.

Avgift: 1,39% (förvaltningsavgift 1,00%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Humle Sverigefond och se fondens värdeutveckling.

Cliens Sverige B

Mindre fond med endast drygt 150 ägare hos Avanza, men som likväl presterat riktigt bra sett över både 1 år och 5 år.

Cliens Sverige B har en stark hållbarhetsinriktning, vilket gör den till ett intressant alternativ för sparare som har det som kriterium.

Fonden har närmare 80 % av det totala kapitalet på 1 miljard SEK placerat i svenska bolag, medan resten är jämnt fördelat mellan övriga nordiska länder samt Schweiz och Storbritannien. Jämnare fördelning mellan industri-, teknik- och finansbranschen som vardera representerar mellan 17-27% av innehavet.

Största aktieposterna finns i Investor, Atlas Copco, Volvo och Astra Zeneca.

Avgift: 1,59% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Cliens Sverige B och se fondens värdeutveckling. 

Enter Select Pro

Systerfond till Enter Sverige Pro – även denna med en inriktning på hållbarhet och ett koncentrerat investeringsfokus på maximalt 20-25 bolag åt gången.

Enter Select Pro investerar inte i företag verksamma inom kontroversiella branscher. Fonden har inga begränsningar gällande storlek eller börsvärde utan köper aktier i såväl stora väletablerade bolag, som mindre företag med god tillväxtpotential. Drygt 90% av innehavet finns i Sverige.

Investeringsalternativ väljs utifrån analys av kassaflöde, management, balansräkning och likviditet.

Enter Select Pro har drygt 5000 ägare hos Avanza, förvaltar omkring 3,7 miljarder och har liksom den andra Enter-fonden en låg förvaltningsavgift samt en rörlig prestationsbaserad avgift.

Största innehaven finns i Volvo, Hexagon, Kinnevik och Husqvarna.

Avgift: 0,64% (förvaltningsavgift 0,50%)

Morningstar rating: 4/5

Läs mer om Enter Select Pro och se fondens värdeutveckling.

Vad är en Sverigefond?

En Sverigefond är en så kallad landsfond, vilken investerar huvudsakligen eller uteslutande i bolag noterade på den svenska börsen. Exempel på andra landsfonder är USA-fonder och Kinafonder.

De flesta Sverigefonder har minst 90% av den totala nettoförmögenheten placerad i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper, varav resten ofta kan finnas i bolag listade på de övriga nordiska marknaderna eller i något annat land.

Inom kategorin Sverigefonder finns olika subkategorier; de som investerar i små bolag, medelstora bolag, stora bolag eller en mix av samtliga tre. Vidare finns också Sverigefonder med särskilt branschfokus, samt olika typer av investeringsstrategier.

Det finns också indexfonder med inriktning på Sverige.

Fondsparande är stort i Sverige – större än i många andra länder som både till yta och befolkning är större än vårt land. Idag finns ett hundratal fonder med inriktning på den svenska marknaden, av vilka aktivt förvaltade aktiefonder innehåller de största förmögenheterna men billiga passivt förvaltade fonder ökar mest i popularitet.

Varför spara i en Sverigefond?

Ett framgångsrikt sparande hänger mycket på att man lyckas uppnå en bra diversifiering i sin portfölj. Det vill säga att man sprider sina risker över flera marknader och får exponering mot såväl olika länder, som olika branscher och inriktningar.

Basen i en balanserad fondportfölj bör med fördel utgöras av en eller ett par globalfonder. Med en globalfond får du bredast exponering och bäst riskspridning.

Den svenska marknaden är emellertid lågt representerad i globalfonder, vilka till mångt och mycket har fokus på bjässar som USA, Kina, Asien och stora europeiska marknader.

För att inkludera även svenska bolag i sitt innehav passar således en Sverigefond utmärkt som ett komplement.

Svenska bolag är i regel kända för att vara välskötta och stabila. Sverige är också framstående inom marknader som industri, teknik, sjukvård och fastigheter och på Stockholmsbörsen finns såväl väletablerade storbolag som lovande mindre aktörer med god tillväxtpotential.

Aktivt vs passivt förvaltad Sverigefond – vad är bäst?

Huruvida man bör välja en aktivt förvaltad aktiefond eller en passivt förvaltad indexfond är en alltid en fråga som diskuteras och där åsikterna går i isär bland experter. Såväl för Sverigefonder som för andra fondkategorier.

Svenska aktiefonder har, som synes på de tio fonderna i vår topplista, på senare år gått mycket starkt framåt och överlag bjudit på en mycket fin avkastning som med råge täcker de lite dyrare förvaltningsavgifterna flera gånger om.

Samtidigt menar många experter och kunniga analytiker att det över tid generellt sett är väldigt svårt för fondförvaltare att lyckas slå index, vilket – om det inte lyckas – skulle resultera i att de höga avgifterna äter upp stora delar av den avkastning fonden ger.

Aktivt förvaltade aktiefonder är något mer riskfyllda men ger också möjlighet till en potentiellt bättre avkastning.

Passivt förvaltade indexfonder ämnar prestera i likhet med sina respektive jämförelseindex – varken bättre eller sämre – varför risken är lite lägre men så även den förväntade avkastningen.

Oavsett vilken typ av Sverigefond du väljer är det emellertid viktigt att vara petig med avgifterna. Framtida värdeutveckling kan man aldrig veta säkert vad den blir, men avgiften vet man däremot alltid i förväg.

Tips! Här hittar du en bra guide till bästa fonder med låg avgift.

Viktigt är också att kontrollera innehavet i de aktivt förvaltade Sverigefonderna. Somliga tenderar att ha en fördelning närmast identisk med index, vilket innebär att avkastningen kommer att bli i nivå med index – minus den dyra avgiften.

I de fallen är en billigare indexfond förstås att föredra.

En bra rekommendation är att aldrig betala mer än 1,50% i förvaltningsavgift, helst lägre än så. Högre förvaltningsavgift behöver inte nödvändigtvis betyda att fonden förvaltas bättre och ger bättre avkastning – tvärtom.

Det finns gott om exempel på billiga Sverigefonder som genererat en bra värdeutveckling, och med vilka du får behålla mer av pengarna själv istället för att se dem försvinna ned i fondbolagets ficka.

Kända svenska och nordiska fondbolag

Som nämndes är den svenska fondmarknaden mycket väletablerad med flera framgångsrika fondbolag och fonder att välja mellan. Våra grannländer Norge och Danmark har också flera aktörer med framgångsrika Sverigefonder under sina vingar.

Några av de bästa svenska, norska och danska fondbolagen är enligt finanssajten Morningstar:

 • Spiltan
 • Carnegie
 • Öhman
 • Lannebo
 • ODIN
 • Skagen
 • Didner & Gerge
 • Länsförsäkringar

Vidare finns förstås också storbanker som Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB som också har bra Sverigefonder i sortimentet. En annan populär Sverigefond är SEB sverigefond småbolag som är en small cap fond.

En Sverigefond ger också indirekt global exponering

Sverige har ett starkt företagsklimat, en öppen och stabil finansmarknad och ett flertal stora bolag som inte bara vuxit globalt själva utan som också tagit den svenska ekonomin ut i världen.

Svensk industri är högt ansedd internationellt. Svenska storbolag som bland annat ABB, Volvo, Atlas Copco, Nibe och Sandvik har genom åren utvecklats till globala storföretag med både kontor och export över hela världen – vilket i sin tur innebär att dessa svenska företag också ger exponering utomlands.

Global exponering för företagen innebär också global exponering för de Sverigefonder som investerar i internationella storbolag som ovanstående, varför du som investerare indirekt får en exponering som sträcker sig utanför Sveriges gränser.

Särskilt gäller detta tillväxtländer som Indien, Kina, Sydkorea, Brasilien och andra asiatiska och sydamerikanska länder där svenska industriföretag etablerar verksamhet med både kontor och tillverkning.

Sparande i Sverigefonder är en investering i Sverige

Största andelen av den totala svenska fondförmögenheten är som tidigare nämnts placerad i aktivt förvaltade aktiefonder, av vilka statistik visar att majoriteten är just Sverigefonder.

Att det känns mer tryggt och bekvämt att spara i en marknad och i bolag man är välbekant med och känner till är naturligt. Det är dessutom bra för den svenska ekonomin som sådan.

Sparande i Sverigefonder är en investering i Sverige på så sätt att ett välmående företagsklimat med stabila och framgångsrika bolag skapar fler arbetstillfällen, genererar ökade skatteintäkter till svenska staten och en överlag bättre tillväxtpotential för svensk ekonomi.

Sverigefonder vs aktier i svenska bolag

Ska man spara i Sverigefonder – eller är det mer lönsamt att själv köpa egna aktier i svenska bolag som utvecklats bra och går starkt?

På den frågan finns inget självklart och entydigt svar, eftersom olika investeringsalternativ passar olika bra för olika individer med olika mål, strategier, riskaptit och sparhorisont.

Sverige är hem för flera välmående och framgångsrika bolag som mycket väl kan vara attraktiva att äga aktier i – däribland Volvo, Tetra Pak, Atlas Copco och Sandvik för att bara nämna några.

Eget aktiespar innebär emellertid också ett större ansvar för den enskilde investeraren, vilket förutsätter att man har god insikt i både marknaden och bolaget som sådant. Aktier ger också en snävare exponering och en sämre riskspridning än fonder, eftersom man äger färre aktier än vad man får genom andelar i en fond.

Aktier i svenska bolag innebär alltså, precis som aktier överlag, ett högre risktagande men också chans till riktigt hög avkastning.

En Sverigefond är det bästa alternativt om man inte har tid, intresse eller kunskap nog att förvalta egna aktier på ett bra sätt.

Förväntad avkastning är förstås lite lägre än med aktier, eftersom en fond innehåller aktier i många olika bolag. Samtidigt blir också risken lite lägre då en eventuell förlust i en aktie vägs upp av att det samtidigt går bättre i andra.

Vill du satsa på en blandning av svenska små-, medelstora och stora bolag är en vanlig Sverigefond det bästa alternativet. Är du däremot särkilt intresserad av mindre bolag med riktigt bra tillväxtmöjligheter ska du sikta in dig på en svensk småbolagsfond.

Vilken kontotyp passar bäst för Sverigefonder?

Fondsparande kan skötas genom ett vanligt aktie- och fondkonto – ett så kallat depåkonto – alternativt ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.

De största skillnaderna mellan ett depåkonto och ett ISK eller en KF ligger i hur de beskattas. Det finns också ytterligare detaljer som skiljer de tre kontotyperna åt, men just beskattningen är den mest centrala.

Med ett depåkonto skattar du på inkomst av kapital, vilket innebär att alla vinster du gör i dina fonder och aktier beskattas med 30%. Du har också rätt att kvitta vinster mot förluster, vilket kan jämna ut skattebördan litegrann.

Sparar du i ett ISK eller en KF skattar du inte på vinster och har heller inte rätt att dra av för förluster. Istället betalar du en schablonskatt 4 gånger per år som enkelt förklarat baseras på ditt samlade innehav – oberoende av vilka vinster och förluster du gjort.

Så länge den svenska statslåneräntan är fortsatt låg, är de schablonbeskattade kontotyperna mer förmånliga än ett vanligt depåkonto. Detta eftersom statslåneräntan ingår i beräkningsunderlaget för hur mycket skatten på ISK och KF blir.

ISK är idag den mest populära kontotypen för fondsparande och den de flesta sparare gynnas mest av – både för Sverigefonder och andra typer av fonder.

Hur stor genomsnittlig avkastning har Sverigefonder?

Även om svenska bolag och Sverigefonder generellt sett har gått mycket bra under relativt många år, finns det förstås  skillnader mellan olika fonder.

I topp hittar vi fonder som haft en genomsnittlig värdeökning på närmare 20% per år de senaste fem åren. De som presterat sämst har emellertid endast gett knappt 10% i snitt per år (vilket fortfarande är bra).

Stockholmsbörsens genomsnittliga utveckling har de senaste tjugo åren legat på omkring 12 procent per år, och även om både toppar och dalar har inträffat – och kommer att inträffa – är den fortsatta trenden alltid uppåt om man tittar långsiktigt.

Hur stor avkastning du kan räkna med att få i en Sverigefond beror på hur pass skicklig förvaltaren är, hur marknaden utvecklar sig, vilken strategi för risk och volatilitet kontra avkastning fondförvaltaren har samt hur dyr avgiften är.

Svenska investmentbolag istället för Sverigefond?

Ett alternativ till en Sverigefond, som ändå ger spridning i flera olika bolag och marknader, kan vara att köpa aktier i ett investmentbolag. Investmentbolag investerar i andra bolag – både noterade och onoterade sådana – varför du genom att köpa aktier i ett sådant får en exponering som liknar den i en Sverigefond.

I Sverige finns flera mycket framgångsrika och stabila investmentbolag som kan vara av intresse. Investor, Kinnevik, Lundbergföretagen, Latour och Industrivärden är några av de absolut bästa och också de som har flest ägare hos Avanza. Aktierna är i regel dyra, men har gett bra och stabil avkastning över tid.

Viktigt att tänka på är förstås att aktier i ett investmentbolag fortfarande är aktier, med alla de både risker och fördelar det innebär. Risktagandet är lite högre, men samtidigt slipper du förvaltningsavgiften du tvingas betala för en fond.

Fördelar & nackdelar med Sverigefonder

Fördelar

 • Bred exponering mot många svenska bolag – både stora väletablerade och mindre tillväxtbolag
 • Sverige har en stark exportmarknad och många globala bolag –  indirekt exponering utomlands
 • Svenska företag är i regel stabila och välskötta
 • Sparande i Sverigefonder är en investering i Sverige
 • Bra komplement till övrigt innehav

Nackdelar

 • En del Sverigefonder har innehav som är nästan identiska med index. Detta innebär att avkastningen kommer att bli i nivå med index (eller sämre när man räknar bort avgiften).

Sammanfattning

Den svenska börsen mäts av ett flertal olika index, bland annat OMX Stockholm 30 och en Sverigefond är en aktiefond vars utveckling eftersträvar att följa ett av dessa index. Oavsett om det är på 1 år eller mycket mer. För investerare som är måna om att ta del av den svenska tillväxten kan det vara ett bra alternativ att investera i en Sverigefond.

Fördelarna med att investera i denna typ av fonder är att du som investerare inte utsätter dig för någon valutarisk vilket är fallet om du istället hade valt att investera i exempelvis en globalfond eller en Asienfond.

Det finns flera typer av Sverigefonder, indexfonder som helt enkelt följer ett förutbestämt index och aktivt förvaltade fonder som är mer nischade mot specifika branscher eller företag med en given omsättning.

Fördelen med att spara i en indexfond som följer den svenska börsens utveckling är att många av dessa helt saknar förvaltningsavgift och således ger investeraren möjlighet att tillgodoräkna sig hela avkastningen utan att fondförvaltaren tar en andel.

Nackdelen är så klart att investeraren går miste om fondförvaltarens djupgående kunskap på just sitt område vilket potentiellt kan leda till att man missar att ta del av extra avkastning.

Därför kan det kanske vara en bra idé att överväga att delvis köpa aktivt förvaltade fonder och placera delar av sina tillgångar i en svensk indexfond.

En annan sak som är viktig att ha i åtanke när man investerar i en Sverigefond är att många av de svenska företagen har sina verksamheter inom verkstad och råvaror vilket eventuellt kan göra en portfölj väldigt känslig för förändringar i råvarupriser.

Samtidigt är företagen på Nasdaq Stockholm väldigt transparanta med sin redovisning vilket givetvis är positivt från en investerares perspektiv.

De bästa fonderna bland Sverigefonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Läs gärna mer om Sverigfonder här.

Share this post