investmentbolag vs fonder - vad är skillnaden

Investmentbolag vs fonder – vad är skillnaden?

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Ibland jämförs investmentbolag med just fonder. Tanken är att den verksamhet som investmentbolaget driver påminner om det jobb som en fondförvaltare gör i en aktivt förvaltad fond.

Det finns både likheter och skillnader mellan investmentbolag och fonder. I grund och botten handlar det om två helt skilda väsen. Investmentbolag är företag och fonder är just fonder – det vill säga en samling aktier.

Investmentbolag eller fonder – vilket ska man spara i?

Exponering mot ett stort antal aktier

Den främsta likheten mellan fonder och investmentbolag består i att du får exponering mot ett stort antal bolag genom ett enda innehav. Köper du en fond blir du delägare i minst 16 olika aktier men ofta många gånger fler. Köper du aktier i ett investmentbolag får du exponering mot deras portfölj som ofta innehåller runt 10 – 20 bolag, ibland fler.

Aktiv förvaltning av innehaven

Alla investmentbolag är aktivt förvaltade kan man säga. De väljer sina bolag med omsorg och säljer innehav som de inte längre vill vara delägare i. När det gäller fonder finns både sådana som är aktivt och de som är passivt förvaltade.

Förvaltningskostnaden i investmentbolag är (som vi redan varit inne på) mycket lägre än förvaltningsavgiften i aktivt förvaltade fonder. Den kan snarast jämföras med avgiften i de flesta passivt förvaltade fonderna. Du får alltså aktiv förvaltning till ett lägre pris om du köper investmentbolag istället för fonder.

Annan inriktning i investmentbolag

Alla aktivt förvaltade fonder har någon form av inriktning. Det kan till exempel vara Sverige, småbolag, tillväxtmarknader eller råvarubolag. Investmentbolag kan förvisso vara nischade på ett visst område men ofta är det varje investeringscase som är viktigast. Vissa av investmentbolagen kan kanske jämföras med en Sverigefond. Men många gånger bjuder istället varje investeringsbolag på sin unika mix av bolag som de tror på.

Investmentbolag påverkar sina innehav

En viktig skillnad mellan investmentbolag och fonder är att investmentbolag som regel är med och påverkar sina innehav mycket mer. De flesta investmentbolag har en tydlig policy för vilka mål de har med innehaven. Investmentbolag vill ofta påverka de ägda företagen i en positiv riktning. Det kan vara genom att sitta med i styrelsen, dela med sig av erfarenheter, kontakter eller kapital.

Häri ligger mycket av hemligheten bakom varför investmentbolag ofta blir en bra investering. Du köper inte bara aktier i ett bolag som har en portfölj med aktier. Du blir delägare i ett bolag som försöker påverka sina innehav på ett bra sätt.

Fonder kan också vara representerade på bolagens årsstämmor. Många fonder har – liksom investmentbolagen – en policy om hur de vill påverka sina innehav.

Ändå finns det skillnader. Till att börja med har investmentbolag ofta en större andel av aktierna i de bolag de går in i jämfört med fonder. Investmentbolagen kan med andra ord påverka mer än enskilda fondbolag. Av den anledningen samverkar ibland olika fondbolag med varandra för att få igenom sina mål.

En annan skillnad är att det inte är ovanligt att en fond innehåller 50 – 100 olika aktier eller mer. Att vara med och påverka i alla dessa bolag är omöjligt. Investmentbolagen däremot lägger ofta tid och kraft på varje innehav.

Hur många investmentbolag ska man äga?

Friare regler för investmentbolag

Fonder och investmentbolag faller till stor del under olika lagar. Hur fonder ska förvaltas styrs i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Den lagen lever upp till de villkor som finns i EU-direktivet UCITS. Här står bland annat om inriktning för fonder, skydd för sparare och hur många innehav som måste finnas i en fond.

Investeringsbolag måste också följa vissa regler (se ovan under ”Vad är ett investmentbolag?”). De är dock mycket friare jämfört med fonder. Man skulle kunna jämföra fonder med stora tunga maskiner som är bundna av regler. Investmentbolagen är mer självständiga och investerar på det sätt som de finner är bäst för den egna verksamheten.

Ägarstrukturen är helt annorlunda

En fundamental skillnad mellan investmentbolag och fonder ligger i ägarstrukturen. Även om investmentbolag måste ha ett stort antal ägare finns det ofta ett antal lite större ägare bakom. Exempel är till exempel Wallenbergfamiljen som står bakom Investor eller Stenbeck som är en av familjerna som äger Kinnevik. När du äger andelar i ett investmentbolag har du rösträtt på stämman.

Fonder har sällan ett så utpräglat ägarskap. Istället utgörs de av mängder med ägare – ofta småsparare. Äger du fondandelar har du ingen rösträtt på stämman. Din röst representeras av fondbolaget och du blir aldrig tillfrågad om vad du tycker.

Det går snabbare att köpa investmentbolag än fonder

En stor fördel med att köpa investmentbolag istället för fonder är att det går blixtsnabbt att handla. Investmentbolag köps och säljs på börsen. Lägger du en order till marknadspris går den igenom direkt. Du ser innehaven på ditt konto på en gång.

Köper du andelar i en fond tar det vanligtvis en till tre dagar innan ditt innehav dyker upp i depån. Fonder handlas bara en gång om dagen, oavsett när du lägger din order.

Samma sak gäller när du vill sälja ett innehav. Vill du kliva ur din investering direkt går det bra om du har investmentbolag i portföljen. Är det fonder du äger kan du få vänta upp till tre vardagar innan du har pengarna på kontot. Ifall det är turbulent på börsen kan till och med värdet på dina fondinnehav hinna sjunka innan affären går igenom.

Det finns förvisso även börshandlade fonder. Köper du sådana är det lika snabbt som att handla investmentbolag. Men det går ändå inte att jämföra eftersom börshandlade fonder nästan alltid är passivt förvaltade. Köper du investmentbolag är det troligtvis för att du vill ha ett alternativ till aktivt förvaltade fonder.

Investmentbolag vs fonder – jämförelse

  Investmentbolag Fonder
Förvaltning Aktiv förvaltning Aktiv eller passiv förvaltning
Kostnad En (ofta) liten förvaltningskostnad. Du betalar inte avgiften till bolaget utan den belastar resultatet. Förvaltningsavgift som kan vara ganska hög i aktivt förvaltade fonder. Dras av från ditt konto.
Antal innehav Ofta 10 – 20 bolag Minst 16 bolag men ofta flera hundra.
Inriktning Investmentbolaget bestämmer strategisk inriktning. Portföljen kan ofta vara rätt så blandad. Inriktningen är strikt reglerad (undantag för hedgefonder som är något friare).
Påverkan Investmentbolag påverkar ofta sina innehav på ett betydande sätt. Påverkar vissa av sina innehav men har sällan lika stora andelar som investmentbolagen.
Ägarstruktur Har ett stort antal ägare. En eller några av ägarna är ofta mycket inflytelserika. Har du andelar i ett investmentbolag kan du rösta i viktiga frågor på bolagsstämman. Ett mycket stort antal personer har innehav i fonden. Den som har andelar i en fond kan inte påverka de bolag som finns i fonden.
Köp och sälj Handlas på börsen. Köp- och säljtransaktioner går igenom direkt. Handlas en gång om dagen. Köp- och säljtransaktioner tar vanligtvis 1 – 3 vardagar innan de går igenom.

 

Tips! Både investmentbolag och fonder finns att köpa via Avanza. 

Share this post