Bästa råvarufond

Bästa råvarufond 2021

Last Updated on april 16, 2022 by admin

Bästa råvarufond sett till avkastning de senaste fem åren är BGF World Mining A2 USD, med en värdeutveckling om totalt +96,77%. Här listar Bästa fonderna topp 9 av råvarufonder att hålla extra koll på just nu, samt ger dig tips om varför råvarufonder bör vara en självklar del i en diversifierad sparportfölj. 

Att investera i råvaror är ett bra sätt att sprida sina risker då instrumentens korrelation med den vanliga börsen är låg. Råvaror bedöms också ha en fortsatt stabil efterfrågan över tid. Enklaste sättet att investera i råvaror är att placera kapital i en eller flera fonder – på så sätt får du både bred exponering och en professionell förvaltning av ditt innehav.

Låt oss ta en titt på några av de bästa och mest populära råvarufonderna just nu, hur de investerar och vilken utveckling de uppvisat senaste fem åren.

Bästa råvarufond – Topp 9

 1. BGF World Mining A2 USD
 2. Amundi Fds CPR Global Resources AU-C
 3. Allianz Global Metals and Mining A EUR
 4. JPM Global Natural Resources A (acc) EUR
 5. AS SICAV I WldResEq S USD Acc
 6. BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD
 7. Swedbank Robur Råvarufond A SEK
 8. SEB Råvaror Indexfond
 9. Handelsbanken Råvarufond A1 SEK

Bästa råvarufonden sett till procentuell avkastning över de senaste fem åren är BGF World Mening A2 USD – en global fond som i huvudsak investerar i aktier hos gruvbolag verksamma inom utvinning av ädel- och basmetaller samt mineraler.

Listan är skapad med hjälp av data från Avanza, hämtad 200906. Kom ihåg att historisk avkastning aldrig är att betrakta som garanti för framtida avkastning. Investeringar i råvarufonder innebär ett ekonomiskt risktagande, varför det aldrig är säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

1. BGF World Mining A2 USD

Aktivt förvaltad aktiefond med global exponering och innehav i både Nordamerika, Sydamerika, Australien, Afrika och Europa. Störst innehav finns i BHP Group PLC, Rio Tinto PLC samt Newmont Corporation. Fonden äger inget fysiskt guld eller andra ädelmetaller utan fokuserar sina placeringar i aktier och aktierelaterade värdepapper inom framförallt gruvindustrin.

BGF World Mining A2 USD har en avgift på 2,36%, har 5/5 stjärnor hos Morningstar och förvaltar för närvarade nästan 40 MSEK.

Läs mer om BGF World Mining A2 USD.

2. Amundi Fds CPR Global Resources AU-C

Aktiefond med huvudsakligt innehav i USA och Kanada, och i vilken minst två tredjedelar av nettoförmögenheten ska investeras i verksamheter inom guld-, energi- och materialsektorer. Amundi Fds CPR Global Resources AU-C  har största andelen aktier i bland andra Newmont Corporation, Barrick Gold Corp och Agnico Eagle Minns, vilka samtliga är världsledande aktörer inom utvinning av guld.

Fondbetyg 4/5 stjärnor och en total avgift på 2,36%.

Läs mer om Amundi Fds CPR Global Resources AU-C.

3. Allianz Global Metals and Mining A EUR

Ett bra alternativ för dig som vill ha stor exponering mot såväl Kanada, som Australien. Allianz Global är en 100%-ig råvarufond som köper aktier i bolag på den globala råvarumarknaden. Framgångsrikt förvaltad av samma personer sedan 2013, och med en utveckling på +65,66% under de senaste 5 åren. Störst innehav återfinns bland annat i australiensiska Rio Tinto Ltd, schweiziska Glencore PLC och kanadensiska Agnico Eagle Mines Ltd.

Fondens avgift är medelhög – 1,93% – och Morningstars rating ligger på 3/5.

Läs mer om Allianz Global Metals and Mining A EUR.

4. JPM Global Natural Resources A (acc) EUR

JPM Global investerar merparten av sitt kapital i bolag inom råvarusektorn (ca 59%), men har också en betydande exponering mot energisektorn (drygt 37%), varför den kan vara av intresse för dig som vill ha bägge delarna. Fonden är en globalfond med placeringar i framförallt USA, Storbritannien, Sydafrika, Kanada och Ryssland.

JPM Global har stigit 44,91% de senaste fem åren, har 2,12% i avgift och betyg 3/5 hos Morningstar.

Läs mer om JPM Global Natural Resources A (acc) EUR.

5. AS SICAV I WldResEq S USD Acc

Ett intressant alternativ till övriga fonder på listan, då största exponering är mot Storbritannien istället för Nordamerika, vilket annars är vanligast bland råvarufonder. AS SICAV investerar främst i bolag inom energisektorn men har också fokus på naturtillgångar, med huvudsakligt innehav i Linde PLC, EOG Resources Inc samt Barrick Gold Corp.

Värdeutveckling 5 år +31,25%, avgift 2,12% och betyg 3/5 stjärnor.

Läs mer om AS SICAV I WldResEq S USD Acc.

6. BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD

BGF Natural Resources investerar minst 70% av nettoförmögenheten i bolag inom råvaru- och energisektorn, med huvudsaklig exponering mot USA, Storbritannien och Kanada. Till skillnad från listettan BGF World Mining, är denna fond inte fokuserad på enbart ädelmetaller och gruvdrift (även om det också är en betydande del) utan placerar också i exempelvis lantbruk.

Största innehaven finns i BHP Group PLC, Total SE och Chevron Corp. Avgift 2,41%, utveckling senaste 5 åren +24,07% och 3/5 stjärnor hos Morningstar.

Läs mer om BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD.

7. Swedbank Robur Råvarufond A SEK

Swedbanks råvarufond har tyngdpunkt på olje-, metall- och gruvsektorerna och har sina största innehav placerade i energi-relaterade bolag. Huvudsaklig exponering mot Kanada, Storbritannien och USA genom bolag som Total SE, Chevron Corp och Royal Dutch Shell PLC Class A. Fonden har en långsiktig investeringshorisont, får nyttja derivatinstrument och har gett en total avkastning om +15,31% de senaste fem åren.

Låg avgift om 1,50% och 2/5 i fondbetyg.

Läs mer om Swedbank Robur Råvarufond A SEK.

8. SEB Råvaror Indexfond

SEB’s råvarufond skiljer sig från ovanstående på listan då den inte är en aktiefond utan en indexfond – därav den låga avgiften om endast 1,18%. Fonden investerar i råvaruindex av intresse för norra Europas råvaruproduktion och förbrukning och ämnar följa utvecklingen för jämförelseindexet SEB CITR. Avkastning +9,48% över 5 år.

Läs mer om SEB Råvaror Indexfond.

9. Handelsbanken Råvarufond A1 SEK

Sist men inte minst – Handelsbankens Råvarufond, tillika den mest populära inom segmenet hos Avanza. Fonden är en indexfond som i möjligaste mån ska följa utvecklingen för SHB Commodity Excess Return, i vilket 15 olika råvaror ingår. Störst innehav finns i Brent råolja – följt av diesel, bensin, elektricitet och koppar.

Stort plus för den låga avgiften på endast 0,70% (även om utvecklingen förvisso också bara varit 0,94% de senaste 5 åren). Handelsbanken Råvarufond A1 SEK ingår också i PPM-systemet, inom vilket avgiften rabatteras ned till endast 0,22%.

Läs mer Handelsbanken Råvarufond A1 SEK.

Därför bör du investera i råvarufonder

Låg korrelation med börsen, bra skydd vid inflation, stabil efterfrågan över tid och en bra diversifiering sett till såväl instrument som geografisk exponering – fyra tunga skäl till varför en råvarufond bör inkluderas i en optimalt balanserad sparportfölj.

Att låta råvaror utgöra basen i portföljen är dock inte att rekommendera eftersom aktier och aktierelaterade värdepapper har bättre värdeutveckling. Dessa är emellertid också mer riskfyllda, varför råvaror med låg korrelation till börsen utgör en bra motvikt till eventuella förluster på aktiemarknaden.

Vilka olika typer av råvaror finns det?

Definitionen av en råvara är en produkt som utvunnits ur naturen men som ännu inte har förädlats eller på något sätt behandlats. Man brukar dela in råvaror i två olika kategorier – hårda respektive mjuka råvaror:

Hårda råvaror – bryts/utvinns från naturkällor

 • Basmetaller: Koppar, tenn, zink, aluminium, bly och nickel
 • Ädelmetaller: Guld, silver, platinum och palladium
 • Olja: Brent-olja (Europa) och WTI-olja (USA)
 • Naturgas
 • Mineraler

Mjuka råvaror – odlas/föds upp

 • Jordbruksprodukter: Bland annat kaffe, socker, kakao, majs, vete och bomull
 • Boskap
 • Timmer

Mjuka råvaror är mer säsongsbundna och känsliga för väder, klimatförändringar och dylikt. Många råvarufonder fokuserar främst på hårda råvaror och energi, men det finns också alternativ med diversifierade innehav av både hårda och mjuka råvaror.

Råvarufonder vs. råvaruaktier

Önskar du placera en del kapital i råvaror står framförallt två valmöjligheter till buds; köpa råvarufonder, eller göra en direktinvestering i råvaruaktier. En direktinvestering i råvarurelaterade aktier – oavsett vilken sort – kräver viss branschkunskap och att man är duktig på att hålla sig ajour med marknadsutvecklingen. Precis som med vilka aktieköp som helst med andra ord.

Råvarufonder är det enklaste och mest bekväma sättet att få exponering mot råvarumarknaden, utan att behöva tänka på förvaltning av innehavet. Givet fondernas breda geografiska exponering får man också både bättre riskspridning och bättre möjligheter än om man äger aktier i ett fåtal bolag på endast en eller ett par marknader.

Råvaror med börshandlade produkter

Råvaror kan också handlas med börshandlade produkter som certifikat och futures – även kallade terminer. Dessa instrument kräver lite mer förkunskaper och lämpar sig bäst för den aktive investeraren.

Hur riskfyllt är det att handla med råvaror?

Råvarufonder är känsliga för prisförändringar (vilka sker ofta), geopolitiska faktorer samt förhållandet tillgång/efterfrågan. Investeringar på råvarumarknaden är förknippat med ett högt risktagande, och som sparare bör man vara beredd på mycket volatilitet och kraftiga svängningar.

Råvarufonder kan också innebära olika hög risknivå beroende på hur de investerar i råvaror. Många fonder köper aktier och aktierelaterade produkter i företag verksamma inom råvarusektorn, exempelvis gruvföretag och oljebolag. Andra fonder äger fysiskt guld, silver eller andra råvaror. Var alltid noggrann med att studera fondens innehav, exponering och risknivå innan du bestämmer dig för att placera kapital.

Finns det hållbara råvarufonder?

Givet det faktum att många råvarufonder har innehav koncentrerade till gruvindustri och fossila bränslen, kan det vara en utmaning att hitta alternativ som bedöms vara okej ur ett hållbarhetsperspektiv. Swedbank Robur Råvarufond A SEK är dock ett exempel på en fond där aktivt hållbarhetsarbete är implementerat. Information om hållbarhets- och etikpolicy hittas i respektive fond faktablad.

Sammanfattning

 • Råvaror har låg korrelation med börsen – bra instrument att diversifiera portföljen med
 • Råvarufonder ger bredare exponering och bättre riskspridning än råvaruaktier
 • Priserna på råvaror kan svänga kraftigt – var beredd på volatilitet
 • Basera inte din portfölj på råvarufonder, men använd dem med fördel som komplement
 • Investeringar i råvaror kan ge bra skydd vid inflation
 • Råvaror har långsiktig tillväxttrend och stabil efterfrågan – fonder lämpliga för långsiktigt sparande

Share this post

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email